x

 

ARTYKUŁY - VARIA


OCENA mocne: 1, słabe: 0
zobacz komentarze

Regulamin Serwisu Mój Football Manager

29-11-2015, 20:30, Unikalnych wejść: 12804 , autor: Mahdi
ARTYKUŁY
VARIA

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1/ Możliwość utworzenia konta na serwisie Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/) oraz pozostałe usługi świadczone na serwisie Mój Football Manager (https://myfootballmanager.pl/) są udostępniane przez wydawcę i właściciela serwisu Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/) (Łukasz Czyżycki) - osoba fizyczna.

2/ Zarejestrowani i zalogowani użytkownicy serwisu Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/) mogą korzystać z usług świadczonych na serwisie Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/).

3/  Usługi serwisu  Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/) są udostępniane na zasadach określonych w Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:

a/ prawa i obowiązki użytkowników serwisu  Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/)

b/ prawa i obowiązki wydawców i właścicieli serwisu  Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/) w zakresie udostępniania i świadczenia usług.

II. SŁOWNIK NAZW

1/ Regulamin - oznacza niniejszy regulamin serwisu  Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/).

2/ Konto - oznacza konto (profil użytkownika) udostępniany Użytkownikom przez wydawców i właścicieli serwisu Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/).

3/ Serwis - oznacza stronę internetową serwisu  Mój Football Manager dostępną pod adresem https://myfootballmanager.pl/

4/ Użytkownik - oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Serwisu na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem serwisu, jeżeli:

a/ posiada pełną zdolność do czynności prawnych; lub

b/ uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub

c/ jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.

5/ Wydawcy - wydawca i właściciel Serwisu: Łukasz Czyżycki.

6/ Usługi - oznaczają usługi Serwisu takie jak możliwość założenia i utrzymywania Konta, możliwość prowadzenia dzienników/pamiętników internetowych (blogów), możliwość korzystania z narzędzi i funkcjonalności Serwisu, możliwości uczestniczenia w turnieju Mistrzostwa Polski Wirtualnych Menedżerów - Rozgrywka Mistrzów, oraz możliwość dodawania komentarzy.

7/ Materiały - oznaczają teksty, opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (takie jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) - publikowane przez Użytkowników w ramach Usług Serwisu.

8/ Ban - oznacza stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z Konta i Usług Serwisu.

9/ Root Admin - administrator wyznaczony przez Wydawców do pełnienia funkcji kierowniczych i nadzorczych na stronie internetowej Serwisu, w szczególności pilnujący przestrzegania Regulaminu.

III. REGULAMIN I ZMIANY REGULAMINU

1/ Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy w zakresie, w jakim ustala odmiennie kwestie określone w tych regulaminach.

2/ Wydawcy zastrzegają sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, bez konieczności uzasadniania tych przyczyn.

3/ Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie tekstu jednolitego Regulaminu zawierającego zmiany), w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

4/ Wydawcy zawiadamiają o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usług Serwisu w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu.

5/ Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników (którzy korzystają z Usług Serwisu  w chwili dokonania zmiany Regulaminu) po dokonaniu przez wydawców czynności wskazanych w zdaniach poprzednich niniejszego punktu Regulaminu, w tym zawiadomieniu Użytkowników o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie Regulaminu na stronach internetowych Serwisu. Wydawcy mogą także dodatkowo informować dotychczasowych Użytkowników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

6/ W przypadku braku akceptacji przez Użytkownika zmian Regulaminu, Użytkownik może zażądać usunięcia swojego Konta ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie żądania na adres e-mail: mahdik@o2.pl
    
7/ Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usług Serwisu po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

8/ Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.

IV. KONTO

1/ W celu założenia i korzystania z Konta na Serwisie, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny w zakresie określonym przez Wydawców jako obowiązkowy, a następnie przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Wydawców poprzez aktywację odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu. W przypadku Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, czynności wskazane w zdaniu poprzednim dokonywane są przez przedstawiciela ustawowego lub/i opiekuna prawnego takiego Użytkownika.

3/ Użytkownik może mieć tylko jedno zarejestrowane Konto. Jeżeli Wydawcy odkryją, że Użytkownik ma dwa lub więcej dublujących się Kont, taki Użytkownik ukarany zostanie Banem drugiego stopnia, a dublujące się Konta zostaną usunięte z Serwisu.

4/ Wydawcy Serwisu zastrzegają sobie prawo do odmówienia rejestracji Użytkownika bez podawania przyczyn.

5/ Użytkownik nie może posługiwać się loginem, który został uprzednio wybrany i jest używany przez innego Użytkownika w celu korzystania z Konta. System będzie takie próby blokował.

6/ Przesłanie do Wydawców Serwisu wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

a/ przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika, a w przypadku Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynnością prawnych - przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego takiego Użytkownika, postanowień Regulaminu;

b/ złożeniem przez Użytkownika oraz przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;

c/ upoważnieniem Wydawców Serwisu do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w Formularzu w celu świadczenia Usług Serwisu oraz dla celów statystycznych;

d/ upoważnieniem Wydawców Serwisu do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika i składaniem oświadczeń określonych w Regulaminie oraz na stronach Serwisu;
    
e/ przyjęciem do wiadomości prawa dostępu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do formularza (Użytkownik nieposiadający zdolności do czynności prawnych, prawa te realizuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego);

f/ zobowiązaniem się Użytkownika do przestrzegania postanowień Regulaminu.

7/ Korzystanie przez Użytkownika z Konta Serwisu oraz ze wszystkich jego Usług , w szczególności przesłanie do Wydawców Serwisu wypełnionego formularza rejestracyjnego,przeznaczonego do akceptacji Regulaminu, oznacza zawarcie przez Użytkownika z Wydawcami Serwisu, w języku polskim, umowy o świadczenie Usług Serwisu określonych w Regulaminie.

8/ Konto Serwisu jest udostępniane Użytkownikowi niezwłocznie po jego założeniu i wykonaniu przez Wydawców Serwisu czynności technicznych niezbędnych do udostępnienia Konta Użytkownikowi.

9/ Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie Usług Serwisu w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres e-mail: mahdik@o2.pl

10/ Administratorem danych osobowych Użytkowników i przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, są Wydawcy Serwisu i wyznaczeni przez nich Root Admini.

V. AWATAR

1/ W ramach Usługi Konta Serwisu, Wydawcy Serwisu udostępniają Użytkownikowi Usługę polegającą na możliwości zamieszczenia i przechowywania w Serwisie oraz rozpowszechniania wraz z treściami  rozpowszechnianymi przez Użytkownika pliku elektronicznego zawierającego wizerunek Użytkownika (tzw. awatara), w oparciu o poniższe zasady.

2/ Awatar Użytkownika powinien spełniać następujące warunki:

a/ nie może naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasad współżycia społecznego;

b/ nie może zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw Wydawców Serwisu i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;

c/ nie może być obraźliwy, wulgarny ani posiadać charakteru pornograficznego;

d/ nie może dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii;

e/ nie może zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług oraz odnoszących się do poglądów politycznych.

3/ Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostepnienie mu Usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu na warunkach określonych w Regulaminie.

4/ Świadczenie usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, a także zgodnie z instrukcjami i komunikatami zamieszczonymi na stronie internetowej Serwisu oraz wyświetlanymi w czasie korzystania z usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu.

5/ Awatar Użytkownika może zawierać zdjęcie przedstawiające wizerunek Użytkownika lub grafikę charakteryzującą Użytkownika; awatar Użytkownika nie może zawierać wizerunku innych osób niż sam Użytkownik, a także grafik charakteryzujących inne osoby niż Użytkownik.

6/ Awatar Użytkownika musi spełniać warunki techniczne odnośnie formatu i rozmiaru pliku elektronicznego będącego awatarem, określone na stronie internetowej Serwisu; Użytkownik może dokonywać zmiany awatara z użyciem interfejsu.

7/ Awatar Użytkownika rozpowszechniany będzie wraz z treściami rozpowszechnianymi przez Użytkownika za pośrednictwem Usług Serwisu, które udostępniają Użytkownikowi możliwość rozpowszechniania treści wraz z awatarem zamieszczonym przez niego w Serwisie.
    
8/ Użytkownik może w każdym czasie wyłączyć Usługę opisaną w niniejszym punkcie Regulaminu (zrezygnować z Usługi) przy użyciu Interfejsu, poprzez usunięcie awatara Użytkownika z Serwisu; w przypadku wyłączenia usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu, treści, które były rozpowszechniane wraz z awatarem Użytkownika nie będą dalej rozpowszechnianie wraz z tym awatarem.

9/ Korzystanie przez Użytkownika z usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na rozpowszechnianie awatara Użytkownika (i zamieszczonego w nim wizerunku Użytkownika lub grafiki charakteryzującej Użytkownika), w ramach udostępnionej usługi, na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.

10/ Awatar Użytkownika jest zamieszczony, przechowywany i rozpowszechniany w ramach Usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu, w imieniu, na rzecz i na odpowiedzialność Użytkownika; udostępnienie przez Wydawców Serwisu, w ramach Usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu, możliwości zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania awatara Użytkownika ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.

11/ Wydawcy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść awatara Użytkownika zamieszczonego, przechowywanego i rozpowszechnianego przez Użytkownika w ramach Usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu oraz za szkody poniesione przez Użytkownika lub inne osoby na skutek rozpowszechniania awatara przez Użytkownika.

12/ Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do awatara w zakresie umożliwiającym jego zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne oglądanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać w odpowiednim zakresie autorskie prawa majątkowe lub stosowne licencje do tego Awatara w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.)

13/ Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do rozpowszechnia awatara (w tym umożliwienia jego nieodpłatnego oglądania przez inne osoby) jest niczym nieograniczone.

14/ Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania awatara oraz jego nieodpłatnego oglądania przez inne osoby; zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że awatar Użytkownika nie narusza praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15/ W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu w odniesieniu do awatara Użytkownika, Wydawcy Serwisu lub uprawnieni przez nich Root Admini są uprawnieni do:

a/ zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do awatara Użytkownika;

b/ usunięcia awatara Użytkownika z Serwisu (zasobów pamięci serwera) i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu.

VI. MATERIAŁY

1/ W ramach Usługi Konta Serwisu, Wydawcy Serwisu udostępniają Użytkownikowi Usługę polegającą na możliwości zamieszczenia i przechowywania w Serwisie oraz rozpowszechniania wraz z treściami  rozpowszechnianymi przez Użytkownika Materiałów w oparciu o poniższe zasady.

2/ Materiały Użytkownika powinny spełniać następujące warunki:

a/ nie mogą naruszać przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zasad współżycia społecznego;

b/ nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw Wydawców Serwisu i praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, praw do nazw i oznaczeń osób trzecich;

c/ nie mogą być obraźliwe, wulgarne ani posiadać charakteru pornograficznego;

d/ nie mogą dyskryminować płci, rasy, narodowości, języka, religii;

e/ nie mogą zawierać jakichkolwiek materiałów reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika, innych osób, jakichkolwiek towarów lub/i usług oraz odnosić się do poglądów politycznych.

3/ Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostepnienie mu Usług określonych w niniejszym punkcie Regulaminu na warunkach określonych w Regulaminie.

4/ Świadczenie Usług określonych w niniejszym punkcie Regulaminu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie, a także zgodnie z instrukcjami i komunikatami zamieszczonymi na stronie internetowej Serwisu oraz wyświetlanymi w czasie korzystania z usługi określonej w niniejszym punkcie Regulaminu.
   
5/ Użytkownik może zrezygnować z Usług opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu przy użyciu interfejsu, poprzez usunięcie treści blogów z Serwisu lub poprzez zgłoszenie żądania usunięcia danego bloga. Jeżeli Użytkownik będzie w tym czasie zbanowany, żadanie usunięcia Materiałów kierować może pod adres e-mail: mahdik@o2.pl

6/ Korzystanie przez Użytkownika z Usług opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na rozpowszechnianie Materiałów Użytkownika (i zamieszczonego w nim wizerunku Użytkownika lub grafiki charakteryzującej Użytkownika), w ramach udostępnionych Usług, na zasadach określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.

7/ Materiały Użytkownika są zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane w ramach Usług opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu, w imieniu, na rzecz i na odpowiedzialność Użytkownika; udostępnienie przez Wydawców Serwisu, w ramach Usług opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu, możliwości zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania Materiałów Użytkownika ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.

8/ Wydawcy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treść Materiałów Użytkownika zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez Użytkownika w ramach Usług określonych w niniejszym punkcie Regulaminu oraz za szkody poniesione przez Użytkownika lub inne osoby na skutek rozpowszechniania Materiałów przez Użytkownika.

9/ Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do Materiałów w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie na warunkach określonych w Regulaminie oraz nieodpłatne oglądanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać w odpowiednim zakresie autorskie prawa majątkowe lub stosowne licencje do Materiałów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.)

10/ Zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do rozpowszechnia Materiałów (w tym umożliwienia jego nieodpłatnego oglądania przez inne osoby) jest niczym nieograniczone.

11/ Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania Materiałów oraz ich nieodpłatnego oglądania przez inne osoby; zaakceptowanie postanowień Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Materiały Użytkownika nie naruszają praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

12/ W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu w odniesieniu do Materiałów Użytkownika, Wydawcy Serwisu lub uprawnieni przez nich Root Admini są uprawnieni do:

a/ zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do Materiałów Użytkownika;

b/ usunięcia Materiałów Użytkownika z Serwisu (zasobów pamięci serwera) i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usług opisanych w niniejszym punkcie Regulaminu.

13/ Wydawcy Serwisu rezerwują sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia każdego opublikowanego Materiału bez podawania przyczyn.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1/ Wydawcy Serwisu dołożą starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Wydawcy Serwisu nie gwarantują i nie odpowiadają za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Serwisu. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to: posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 19.0. lub wersjach wyższych albo przeglądarka internetowa Chrome 25.0. lub wersje wyższe.

2/ Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i postanowień Regulaminu.

3/ Wydawcy Serwisu i nominowani przez nich Root Admini są uprawnieni do Banowania Użytkownika w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Wydawców Serwisu, innych Użytkowników Serwisu, co do których Wydawcy Serwisu wymagają posiadania Konta lub innych osób, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu lub właściwego dla Serwisu regulaminu.

4/ Ponadto Wydawcom Serwisu i nominowanym przez nich Root Adminom przysługuje prawo do Banowania Użytkownika, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa (w szczególności: włamanie na Konto, działania hakerskie). Banowanie Użytkownika z przyczyn podanych w niniejszym punkcie Regulaminu trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę Banowania. Postanowienia niniejszego punktu Regulaminu nie wyłączają podejmowania przez Wydawców Serwisu lub nominowanym przez nich Root Adminom innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu lub przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5/ Wydawcy Serwisu i nominowani przez nich Root Admini są uprawnieni do zaprzestania udostępniania Konta Serwisu na rzecz Użytkownika w przypadku:
        
a/ naruszenia przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i postanowień Regulaminu przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych;

b/ działania przez Użytkownika lub/i przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych na szkodę Wydawców Serwisu, innych Użytkowników Serwisu, użytkowników Usług Serwisu lub innych osób przy użyciu Konta.


6/ Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usług Serwisu, zobowiązany jest do korzystania z Usług Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz niepodejmowania żadnych działań na szkodę Wydawców Serwisu, Użytkowników oraz innych osób. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także korzystanie przez Użytkownika z Usług Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz przeznaczeniem tychże Usług.

VIII. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI WYDAWCÓW

1/ Wydawcy Serwisu są uprawnieni do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu Konta i Usług, jeżeli jest to spowodowane:
        
a/ koniecznością naprawy, wymiany rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu komputerowego albo oprogramowania, przy czym Wydawcy Serwisu dołożą starań, aby przerwy te miały w takim wypadku miejsce w godzinach nocnych lub wieczornych (czas środkowoeuropejski);

b/ przyczynami niezależnymi od Wydawców Serwisu (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2/  Wydawcy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług Serwisu, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Wydawcy Serwisu są jednak odpowiedzialna (jak za własne działanie lub zaniechanie) za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza.

3/  Wydawcy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła i loginu. Niniejsze postanowienie Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła i loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Wydawców Serwisu lub przyczyn, za które Wydawca Serwisu ponosi odpowiedzialność na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4/ Wydawcy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie z niego z Konta i Usług, za korzystanie przez niego z Konta i Usług w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.


5/ Wydawcy Serwisu mają prawo do zamieszczania i rozpowszechniania reklam lub ogłoszeń Wydawców Serwisu i innych osób (powierzchnia reklamowa). Reklamy i ogłoszenia wskazane w zdaniu poprzednim będą rozpowszechniane na powierzchni reklamowej w sposób wskazujący na to, że zamieszczone zostały przez Wydawców Serwisu. Korzystanie z Usług Serwisu, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na dokonywanie przez Wydawców Serwisu czynności określonych w niniejszym punkcie Regulaminu.

6/ Wszelkie prawa do elementów opisanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do Wydawców Serwisu, z zastrzeżeniem praw do materiałów reklamowych reklamodawców Wydawców Serwisu, które przysługują reklamodawcom Wydawców Serwisu. Powierzchnia reklamowa Serwisu oraz wszelkie przychody z tytułu jej udostępniania i wykorzystywania należą w całości do Wydawców Serwisu.

7/ Wydawcy Serwisu zastrzegają sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do udostępniania i świadczenia Usług Serwisu, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

8/ Wydawcy Serwisu zastrzegają sobie prawo do zmian szaty graficznej i układu stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania i świadczenia Usług Serwisu, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

9/ Korzystanie z Usług Serwisu  wiąże się z ryzykiem dostępu do Konta osób nieuprawnionych, które dzięki temu mogą mieć dostęp do danych Użytkownika Usług Serwisu świadczonych na rzecz Użytkownika. Mając to na względzie, Wydawcy Serwisu stanowczo rekomendują, aby Użytkownicy podejmowali konieczne działania mające na celu zabezpieczenie dostępu do ich loginów i haseł ze strony osób nieuprawnionych.

10/ W punkcie "Polityka prywatności", Użytkownik może zapoznać się z kwestiami związanymi z ewentualnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług świadczonych na podstawie Regulaminu, wprowadzanych przez Wydawców Serwisu do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1/ Podczas rejestracji na stronie internetowej Serwisu, Użytkownik podaje następujące dane osobowe

a/ Obowiązkowe:

- login (nick)

- adres poczty elektronicznej (e-mail)

b/ Nieobowiązkowe

- imię i nazwisko

- miejscowość zamieszkania

- strona internetowa

- kontakt

- płeć

- data urodzenia

- zainteresowania


2/ Korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Wydawców może wymagać podania innych danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania Użytkownika. Dotyczy to promocji oraz konkursów lub turniejów z nagrodami organizowanych przez Wydawców Serwisu.
 
3/ Poprzez rejestrację i akceptację niniejszego Regulaminu, Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na: przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Serwis w zakresie niezbędnym do organizacji Serwisu, w sposób określony niniejszym Regulaminem.

4/ W każdym momencie Użytkownik może dobrowolnie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z Wydawcami Serwisu lub redaktorem naczelnym Serwisu.

5/ Poprzez rejestrację, użytkownik dobrowolnie wyrażą zgodę na na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Serwisu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Regulaminem korzystania z Serwisu. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Wydawców Serwisu informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji od Wydawców Serwisu o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. W każdym momencie Użytkownik może dobrowolnie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, kontaktując się z Wydawcami Serwisu.

X. COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1/ Wydawcy Serwisu informują, iż podczas korzystania z Usług w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji.

3/ Więcej informacji o Polityce Prywatności, Administratorze danych oraz przetwarzaniu znajdziesz w materiale "Nowe przepisy Unii Europejskiej - zaktualizowana polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018": https://myfootballmanager.pl/artykul/333/nowe-przepisy-unii-europejskiej-zaktualizowana-polityka-prywatnosci-obowiazuje-od-25-maja-2018

XI. MODUŁ MOCNE / SŁABE

1/ Każdy z Użytkowników ma prawo ocenić dany materiał tylko jeden raz.

2/ Komentarz zawierający ocenę będzie wyróżniony.

3/ Jeżeli Użytkownik po przeładowaniu „cookies“ oceni materiał jeszcze raz - komentarz z drugą oceną zostanie natychmiast usunięty z zasobów Serwisu a użytkownik ukarany zostanie Banem.

XII. BAN

1/ Root Admin lub jeden z Wydawców Serwisu poproszą o zaprzestanie rozpowszechniania niepożądanych Materiałów (najczęściej będą to komentarze) tylko jeden raz.

2/ Gdy Użytkownik się do tej prośby nie zastosuje otrzyma Bana określonego jako „Ostra Reprymenda Słowna“ i oznaczać to będzie dwutygodniowe (14 dni) wykluczenie ze społeczności. W tym czasie Użytkownik nie będzie mógł korzystać z żadnych Usług oraz będzie miał zablokowaną możliwość dodawania wszystkich Materiałów.

3/ Recydywa oznaczać będzie otrzymanie Bana określonego jako „Żółta Kartka“ i oznaczać to będzie miesięczne (30 dni) wykluczenie ze społeczności. W tym czasie Użytkownik nie będzie mógł korzystać z żadnych Usług oraz będzie miał zablokowaną możliwość dodawania wszystkich Materiałów.

4/ Kolejna recydywa oznaczać będzie otrzymanie Bana określonego jako „Czerwona Kartka“ i oznaczać to będzie trzymiesięczne (90 dni) wykluczenie ze społeczności. W tym czasie Użytkownik nie będzie mógł korzystać z żadnych Usług oraz będzie miał zablokowaną możliwość dodawania wszystkich Materiałów.

5/ W przypadku dalszego łamania Regulaminu i nie stosowania się do zaleceń Root Adminów lub Wydawców Serwisu Konto Użytkownika zostanie bezwarunkowo usunięte.

XIII. ROZGRYWKA MISTRZÓW I WYBORY MENEDŻERA MIESIĄCA

1/ Uczestnictwo w turnieju Mistrzostwa Polski Wirtualnych Menedżerów - Rozgrywka Mistrzów oraz w wyborach „menedżera miesiąca“ określone zostanie odrębnymi Regulaminami.

XIV. RAPORTOWANIE

1/ Wszelkie informacje o zauważonych naruszeniach postanowień niniejszego Regulaminu prosimy kierować na adres e-mail redaktora naczelnego Serwisu: mahdik@o2.p


Autor: Mahdi
Wicemistrz Polski FM 2015, Mistrz Polski FM 2017, FM 2019, FM 2020, FM2021 i FM2022, 3. miejsce w Polsce FM 2018, Typer Sezonu 2020/21 - 2. miejsce, Typer Sezonu 2021/22 - 3. miejsce

KOMENTARZE

Nascimento1998


Komentarzy: 1419

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2015-12-02

Poziom ostrzeżeń: 0

10-12-2015, 18:13 , ocenił powyższy materiał: mocne

Tak, takie coś też będzie można u nas przeczytać. Z tego co wiem na przykład Opelu szykuje bloga, z jakąś tam recenzją FM-a 2016.

Użytkownicy mogą także pisać tego typu teksty w swojej zakładce blogowej, nie ma problemu.

EDIT: Mocne być może nie na miejscu, ale kliknąłem niejako z przyzwyczajenia a wyedytować się nie da ;)
Obecnie online: brak użytkowników online
Copyright © 2015-24 by Łukasz Czyżycki