ROZGRYWKA MISTRZÓW - VARIA - Football Manager


OCENA mocne: 39, słabe: 0
zobacz komentarze

4. Mistrzostwa Polski Wirtualnych Menedżerów w grze Football Manager - oficjalny regulamin turnieju.

14-03-2018, 02:34 , Unikalnych wejść: 5127 , autor: Mahdi

Wybrany klub / reprezentacja: -

Opisywany sezon: -

Poziom rozgrywkowy: -

Wersja gry: -


REGULAMIN
4. EDYCJI MISTRZOSTW POLSKI WIRTUALNYCH MENEDŻERÓW
W GRZE FOOTBALL MANAGER


I. SŁOWNIK NAZW

1. Regulamin RM - oznacza niniejszy regulamin turnieju Mistrzostwa Polski Wirtualnych Menedżerów w grze Football Manager - Rozgrywka Mistrzów.

2. Regulamin - oznacza regulamin serwisu  Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/) dostępny pod adresem (https://myfootballmanager.pl/rozgrywka-mistrzow/1772/4-mistrzostwa-polski-wirtualnych-menedzerow-w-grze-football-manager-oficjalny-regulamin-turnieju).

3. Rozgrywka Mistrzów - oznacza turniej Mistrzostwa Polski Wirtualnych Menedżerów w grze Football Manager - Rozgrywka Mistrzów, przeprowadzane w celu wyłonienia najlepszego gracza legitymującego się obywatelstwem polskim. Rozgrywka Mistrzów dzieli się na dwie fazy: eliminacje i turniej finałowy.

4. Serwis - oznacza stronę internetową serwisu  Mój Football Manager dostępną pod adresem (https://myfootballmanager.pl/).

5. Konto - oznacza konto (profil użytkownika) udostępniany Użytkownikom przez wydawców i właścicieli serwisu Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/).

6. Wydawcy - wydawcy i właściciele Serwisu: Łukasz Czyżycki i Agnieszka Czyżycka.

7. Usługi - oznaczają usługi Serwisu takie jak możliwość założenia i utrzymywania Konta, możliwość prowadzenia dzienników/pamiętników internetowych (blogów), możliwość korzystania z narzędzi i funkcjonalności Serwisu, możliwości uczestniczenia w Rozgrywce Mistrzów, oraz możliwość dodawania komentarzy.

8. Organizatorzy - Agnieszka Czyżycka (nick: Aga), współwydawca Serwisu, właściciel wszelkich praw intelektualnych, autorskich i handlowych Rozgrywki Mistrzów oraz Łukasz Czyżycki (nick: Mahdi), współwydawca Serwisu i pomysłodawca Rozgrywki Mistrzów.

9. Uczestnik - oznacza osobę fizyczną przystępującą do eliminacji Rozgrywki Mistrzów na podstawie Regulaminu RM i Regulaminu.


II. REGULAMIN I ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin RM wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy RM.

2. Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach oraz ewentualnie w turnieju finałowym Rozgrywki Mistrzów, jest akceptacja przez każdego z Uczestników Regulaminu RM. Deklarując udział, Uczestnik akceptuje tym samym bezwarunkowo Regulamin RM i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian Regulaminu RM z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, uzasadniając te przyczyny w formie wpisu blogowego opublikowanego na łamach Serwisu natychmiast po ich zaistnieniu.

4. Ewentualne zmiany w Regulaminie RM mogą nastąpić w szczególności, kiedy inni Uczestnicy lub użytkownicy Serwisu wykażą, że Regulamin RM generuje sytuacje patologiczne lub niesprawiedliwe, które godzą w etos Rozgrywki Mistrzów wypaczajac jej sens (patrz: paragraf VI).

5. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika ewentualnych zmian Regulaminu RM, Uczestnik rezygnuje tym samym z uczestnictwa w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów ze skutkiem natychmiastowym.


III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ROZGRYWKI MISTRZÓW

1. Nad sprawnym i zgodnym z Regulaminem oraz Regulaminem RM przebiegiem eliminacji Rozgrywki Mistrzów czuwają Organizatorzy.

2. Organizatorzy są fundatorami nagród dla Uczestników oraz finalistów Rozgrywki Mistrzów oraz mają wyłączne prawo do negocjacji i podpisywania umów z potencjalnymi sponsorami oraz patronami medialnymi Rozgrywki Mistrzów.

3. Autozapisy gry Uczestników, którzy zakwalifikują się do turnieju finałowego oraz tych Uczestników, którzy się nie zakwalifikują, ale wykonają wszystkie zadania, za co nagrodą będzie gra Football Manager 2019, zostaną sprawdzone/skontrolowane przez wyspecjalizowaną firmę informatyczną.

4. Po zakończeniu eliminacji Rozgrywki Mistrzów wszyscy Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do turnieju finałowego oraz wypełnią wszystkie przewidziane przez Regulamin RM zadania, zostaną poproszeni o przesłanie linków do pobrania swoich autozapisów gry.

5. Uczestnik-laureat ma obowiązek umieścić żądane autozapisy na darmowym serwerze/hostingu zewnętrznym (Media Fire lub Dysk Google) i przesłać linki do pobrania na wskazany przez Organizatora/Organizatorów adres e-mail.

6. Autozapisy gry zostaną sprawdzone przez wyspecjalizowaną firmę informatyczną i jeżeli jej pracownicy stwierdzą jakiekolwiek przekroczenie Regulaminu RM, sporządzą oficjalny protokół z pełną informacją, jakich obszarów to przekroczenie dotyczyło. Protokół taki zostanie opublikowany na łamach Serwisu, a Uczestnik, który dopuścił się przekroczenia Regulaminu RM zostanie zdyskwalifikowany.

7. Jeden z Organizatorów (Łukasz Czyżycki "Mahdi") będzie dodawal do każdego z blogów notki organizacyjne, które zawierać będą informacje o wykonywanych przez Uczestnika zadaniach. Notki zawierać będą informacje o przebiegu kariery Uczestnika oraz określać datę kolejnej publikacji i zadania, które pozostały do wypełnienia.


IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWKI MISTRZÓW

1. W Rozgrywce Mistrzów mogą wziąć udział Uczestnicy legitymujący się obywatelstwem polskim, bez względu na miejsce (kraj) zamieszkania.

2. Celem Rozgrywki Mistrzów jest wyłonienie najlepszego wirtualnego menedżera (gracza) legitymującego się obywatelstwem polskim.
 
3. Przystąpienie do eliminacji Rozgrywki Mistrzów jest bezpłatne i dobrowolne.
 
4. Warunkiem przystąpienia do eliminacji Rozgrywki Mistrzów jest założenie Konta (rejestracja) na Serwisie oraz korzystanie z narzędzi udostępnionych przez Wydawców Serwisu i przeznaczonych do obsługi Rozgrywki Mistrzów według wskazówek Organizatorów.

5. Każdy Uczestnik deklarujący udział w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów akceptuje tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu RM (porównaj: paragraf II).

6. W przypadku awansu do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów Uczestnika niepełnoletniego, musi on uzyskać pisemną zgodę na udział w turnieju od przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.


V. DEKLARACJA UDZIAŁU

1. Aby mieć możliwość wzięcia udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów należy zadeklarować swój udział poprzez zamieszczenie na fan page’u facebookowym Rozgrywki Mistrzów oraz pod niniejszym Regulaminem RM postu: „Biorę udział - nick“. Uczestnik zobowiązany jest podać swój nick, którego użył rejestrując się w zasobach Serwisu.

2. Wzory prawidłowego zgłoszenia udziału (kliknij i odwiedź fan page Rozgrywki Mistrzów):

3. Konto na facebooku musi być założone i aktywne minimum 60 dni przed deklaracją udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów.

4. Deklaracji udziału nie można składać poprzez konta fikcyjne. W przypadku awansu do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów Uczestnika, który zadeklarował udział poprzez konto fikcyjne, Uczestnik taki zostanie zdyskwalifikowany, a awans uzyska kolejny Uczestnik z klasyfikacji generalnej eliminacji.

5. Decydując się na deklarację swojego udziału poprzez wpisanie postu "Biorę udział - nick" na fan page'u Rozgrywki Mistrzów, uczestnik eliminacji akceptuje jednocześnie Regulamin RM oraz Regulamin i potwierdza, że zdaje sobie sprawę, iż odbywa się to na zasadzie pełnej dobrowolności.

6. Osoby, które nie posiadają założonego konta na facebooku, również mają możliwość deklaracji udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów. Muszą one zamieścić post pod niniejszym Regulaminem RM: "Biorę udział - nick" oraz przesłać e-mail do jednego z Organizatorów (Łukasz Czyżycki, "Mahdi", e-mail: mahdik@o2.pl), w którym podadzą swoje imię i nazwisko. E-mail taki powinien mieć następującą formę: "Biorę udział - imię i nazwisko - nick używany na Serwisie".

7. Decydując się na deklarację swojego udziału poprzez wysłanie e-maila zawierającego swoje imię i nazwisko do jednego z Organizatorów, Uczestnik akceptuje jednocześnie Regulamin RM oraz Regulamin i potwierdza, że zdaje sobie sprawę, iż odbywa się to na zasadzie pełnej dobrowolności.

8. Jeżeli w przypadku awansu do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów Uczestnika, który zadeklarował udział poprzez e-mail, okaże się, iż podał on nieprawdziwe personalia (imię, nazwisko, lub nazwisko i imię) Uczestnik taki zostanie zdyskwalifikowany, a awans uzyska kolejny Uczestnik z klasyfikacji generalnej eliminacji.


VI. ETOS ROZGRYWKI MISTRZÓW
 
1. Rozgrywka Mistrzów to turniej poprzez który chcemy również promować pewien etos oraz wartości. Kluczowe słowa:

- fair play
- szacunek dla rywali
- brak zawiści
- życzliwość
- empatia
- nawiązywanie przyjaźni
- zdrowe współzawodnictwo
- nowy bodziec motywacyjny do gry.

2. Uczestnikom zabrania się następujących zachowań:

a/ używanie słów wulgarnych na łamach Serwisu lub w jakimkolwiek innym miejscu w Internecie wobec osób zarejestrowanych w bazie danych Serwisu,

b/ propagowanie nieuczciwości na łamach Serwisu lub w jakimkolwiek innym miejscu w Internecie,

c/ zachęcanie do łamania zasad fair play eliminacji Rozgrywki Mistrzów na łamach Serwisu lub w jakimkolwiek innym miejscu w Internecie,

d/ szkalowanie i obrażanie na łamach Serwisu lub w jakimkolwiek innym miejscu w Internecie osób zarejestrowanych w bazie danych Serwisu.

3. Jeżeli Uczestnik dopuści się zachowań wymienionych w podpunktach a-d zostanie automatycznie wykluczony z dwóch edycji turnieju: bieżącej (czwarta edycja) i kolejnej (piąta edycja).

4. Decyzję o wykluczeniu Uczestnika z udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów mogą podjąć Organizatorzy lub jeden z Organizatorów w trybie natychmiastowym.

5. O wykluczeniu Uczestnika z udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów z powodów określonych w par. VI, pkt. 2, ppkt. „a-d“ inni Uczestnicy poinformowani zostaną natychmiast pod ostatnim wpisem blogowym zainteresowanego Uczestnika oraz w Biuletynie Rozgrywki Mistrzów, który ukazywał się będzie na Serwisie pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca. Dotychczasowe blogi wykluczonego Uczestnika napisane w ramach usługi blogi-Rozgrywka Mistrzów zostaną usunięte z zasobów Serwisu.


VII. TERMIN DEKLARACJI UDZIAŁU
 
1. Potencjalni Uczestnicy eliminacji Rozgrywki Mistrzów mogą zadeklarować swój udział w turnieju natychmiast po opublikowaniu w zasobach Serwisu Regulaminu RM. Deklarować udział można w każdej chwili, należy wziąć tylko pod uwagę czas potrzebny do wykonania wszystkich zadań oraz obowiązkowe minimum 3 dni przerwy pomiędzy publikacjami i zaplanować odpowiednio wcześniej swoje uczestnictwo.


VIII. STRUKTURA ROZGRYWKI MISTRZÓW
 
1. Rozgrywka Mistrzów dzielić się będzie na dwie fazy - eliminacje i turniej finałowy.

2. Eliminacje Rozgrywki Mistrzów trwać będą od momentu opublikowania niniejszego Regulaminu RM (czyli: od 14 marca 2018) do 31 października 2018. Baraż musi zostać rozegrany do 23 listopada 2018.
 
3. W eliminacjach może wystartować dowolna liczba Uczestników.
 
4. Do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów zakwalifikuje się pięciu najlepszych Uczestników wyłonionych w eliminacjach (trzech bezpośrednio, dwóch po barażu) plus gospodarz, który ma zapewniony start bez eliminacji. A zatem w turnieju finałowym Rozgrywki Mistrzów weźmie udział 6 (sześciu) wirtualnych menedżerów.

5. Wszyscy uczestnicy, którzy wykonają wszystkie zadania przewidziane w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów mają szanse na awans do turnieju finałowego.

6. Bezpośrednio awansuje trzech najlepszych Uczestników eliminacji, którzy będą mieli najwięcej punktów (szczegóły: paragraf IX, pkt. 23). Pozostali Uczestnicy, którzy wykonali wszystkie zadania przewidziane w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów wezmą udział w barażu, którego dwóch najlepszych uczestników (zdobywców największej ilości punktów) również awansuje do turnieju finałowego.

7. Baraż polegał będzie na objęciu klubu wskazanego przez Organizatora / Organizatorów i rozegranie tym klubem trzech sezonów.

8. Szczegóły i zasady barażu oraz klub, który obejmą Uczestnicy, podane zostaną po zakończeniu eliminacji Rozgrywki Mistrzów.

9. Jeżeli wszystkie zadania ukończy tylko 5 (pięciu) Uczestników, baraż będzie zbędny - wszyscy uzyskają bezpośredni awans do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów.

10. Jeżeli do barażu nie dojdzie lub zbyt mała liczba Uczestników wykona wszystkie zadania, to aby skompletować finalistów, pod uwagę zostaną wzięte osoby, które wykonały tylko dwa zadania (porównaj: paragraf IX, punkty 23-26).
 
11. Turniej finałowy Rozgrywki Mistrzów odbędzie się w styczniu 2019. i potrwa minimum 4 (cztery) doby.

12. Uczestnicy eliminacji, którzy awansują do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów, muszą być gotowi do zaakceptowania każdego terminu styczniowego.

13. W przypadku, gdy któryś z Uczestników nie będzie w stanie zaakceptować terminu turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów, awans uzyskuje osoba/osoby, która zajęła miejsce niepremiowane awansem w barażu lub w razie braku barażu najwyżej sklasyfikowana/sklasyfikowane spośród tych, które wykonały tylko dwa zadania.

14. Jeżeli nie wpłynie ani jedna aplikacja z ofertą od potencjalnego gospodarza turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów, turniej finałowy się nie odbędzie. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, końcowa klasyfikacja turnieju (miejsca 1-3) ustalona zostanie na podstawie wyników uzyskanych w eliminacjach.


IX. STRUKTURA ELIMINACJI ROZGRYWKI MISTRZÓW
 
1. Zgłoś swój udział w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów (zobacz: paragraf V).

2. Wykonaj i udokumentuj zadania eliminacyjne korzystając z narzędzi Serwisu.

UJEDNOLICONY ZAPIS GRY

3. Dla każdego z trzech zadań przygotowany został oddzielny ujednolicony zapis gry:

ZADANIE NR 1 (Mistrz) - ujednolicony zapis, link

ZADANIE NR 2 (Droga w górę) - ujednolicony zapis, link

ZADANIE NR 3 (Patriota) - ujednolicony zapis, link
 
4. Po zainstalowaniu gry Football Manager 2018 na swoim komputerze umieść pobrany ujednolicony zapis gry w folderze „games“:

Moje dokumenty / Sports Interactive / Football Manager 2018 / games

USTAWIENIA AUTOZAPISU

5. Po uruchomieniu gry wejdź w „Ustawienia“ i ustaw opcję „Zapisywanie“ w następujący sposób:

a/ Używaj autozapisu

b/ Co miesiąc

c/ Rodzaj autozapisu: nowy plik przy każdym autozapisie

Musi wyglądać to tak, jak na poniższym screenie (wymagane ustawienia podkreślone są na żółto):

6. Uczestnik ma obowiązek zachować na swoim komputerze (lub jakimkolwiek innym nośniku) wszystkie autozapisy gry ze wszystkich trzech zadań do 31 stycznia 2019 i w każdej chwili musi być przygotowany, by je udostępnić do kontroli na życzenie Organizatora / Organizatorów.

WYBÓR KLUBU

7. Uczestnik może objąć następujące kluby:

a/ Zadanie nr 1 (Mistrz) - wszystkie udostępnione kluby w ujednoliconym zapisie gry przeznaczonym do tego zadania.

b/ Zadanie nr 2 (Droga w górę) - dowolny klub z piątego poziomu polskiej piramidy ligowej (IV liga).

c/ Zadanie nr 3 (Patriota) - dowolny klub z trzeciego poziomu włoskiej piramidy ligowej.

Linki do pobrania ujednoliconych zapisów gry: paragraf IX, punkt 3.


WYBÓR LICENCJI I OKREŚLENIE DOŚWIADCZENIA

8. Po wczytaniu ujednoliconego zapisu gry, stworzeniu swojego profilu i wybraniu zespołu, Uczestnik musi zaznaczyć pola "zasugeruj licencję odpowiednią dla: NAZWA WYBRANEGO KLUBU" i "zasugeruj poziom doświadczenia odpowiedni dla: NAZWA WYBRANEGO KLUBU". Komputer automatycznie wybierze odpowiednią licencję i doświadczenie.

Musi wyglądać to tak, jak na poniższym screenie:

Zarówno „punkt ciężkości stylu“ jak i rozdział punktów zależą tylko i wyłącznie od Uczestnika.

USUWANIE LIG Z UJEDNOLICONEGO ZAPISU GRY

9. Po zakończeniu pierwszego sezonu gry każdy Uczestnik - aby nie obciążać swojego komputera - ma prawo usunąć następujące ligi z ujednoliconego zapisu gry:

a/ Zadanie nr 1: można usunąć ligi z następujących państw: Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Grecja, Holandia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Szkocja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Węgry.

a/ Zadanie nr 2: można usunąć każdą niższą ligę od tej, w której gramy z polskiej piramidy ligowej. Zaleca się jednak ostrożność; zabrania się przywracania grywalności niższej ligi, co miałoby znaczenie w razie ewentualnego spadku.

b/ Zadanie nr 3: można usunąć każdą niższą ligę od tej, w której gramy z włoskiej piramidy ligowej. Zaleca się jednak ostrożność; zabrania się przywracania grywalności niższej ligi, co miałoby znaczenie w razie ewentualnego spadku.

10. Uczestnik zawsze musi mieć aktywne najwyższe ligi następujących krajów: Anglia, Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy.

11. Raz usunięte ligi nie mogą być ponownie aktywowane.

PRZYJMOWANIE PROPOZYCJI PRACY Z INNYCH KLUBÓW

12. Uczestnik nie ma prawa przyjmować propozycji pracy z innych klubów.

13. Uczestnik nie może podejmować pracy z reprezentacjami narodowymi.

DOKUMENTOWANIE UDZIAŁU W ELIMINACJACH

14. Po każdym rozegranym sezonie Uczestnik musi udokumentować swoje dokonania wykorzystując blog Serwisu „Rozgrywka Mistrzów“ (podkreślony na żółto na poniższym screenie):

15. Po naciśnięciu przycisku „Dodaj RM“ Uczestnik zostanie przeniesiony do panelu dodawania karier w ramach Rozgrywki Mistrzów. Należy wypełnić kwestionariusz w sposób, przedstawiony na zaprezentowanym poniżej screenie (Barcelona jest tu tylko drużyną służącą jako przykład):


Obowiązkiem uczestnika jest wpisać tytuł w następującej formie: „Football Manager 2018, Rozgrywka Mistrzów 4, Zadanie nr 1 (WYBRANY KLUB), # - w tym miejscu podajemy, który to nasz sezon rozegrany w ramach danego zadania".

16. Pomiędzy kolejnymi publikacjami Uczestnika wymagane jest minimum 72 godziny (trzy doby) przerwy. Każdy blog opublikowany bez zachowania minimum 72 godzin (trzech dób) przerwy zostanie oznaczony jako "nieopublikowany" i nie będzie brany pod uwagę w klasyfikacji eliminacji Rozgrywki Mistrzów.

17. Uczestnik może sam zdecydować w jakiej formie przedstawia własne osiągnięcia, niemniej wymagane jest opublikowanie następujących screenów z gry jako minimum niezbędnego do sklasyfikowania Uczestnika, według poniższego wzorca:

a/ Wyniki osiągnięte we wszystkich oficjalnych rozgrywkach i tabele:

SUPERPUCHAR

LIGATABELA

PUCHAR

LIGA MISTRZÓW

TABELA

LIGA EUROPY

b/ Status gry (przykład na screenie poniżej):

c/ Screen autozapisów. Autozapisy Uczestnik znajdzie na swoim komputerze tutaj:

Moje Dokumenty / Sports Interactive / Football Manager 2018 / games

Screen autozapisów powinien wyglądać tak:d/ W zadaniach nr 2 i 3 należy zaprezentować screen każdego newgena (wygenerowanego przez grę piłkarza), który debiutował w drużynie. Screen zaprezentowany w dokumentacji sezonu (blogu) musi zostać wykonany nie później niż miesiąc po debiucie i widoczne muszą być na nim atrybuty.


 

UDOSTĘPNIANIE AUTOZAPISÓW GRY DO KONTROLI

18. Kontrola autozapisów gry obejmować będzie tylko i wyłącznie laureatów eliminacji Rozgrywki Mistrzów (Uczestników, którzy zakwalifikują się do turnieju finałowego oraz tych Uczestników, którzy się nie zakwalifikują, ale wykonają wszystkie zadania, za co nagrodą będzie gra Football Manager 2019). Patrz: paragraf 3, punkty 3-6.

19. W notce organizacyjnej podsumowującej każdy udokumentowany sezon, Uczestnik otrzyma informację jaka powinna być finalna data (czasu gry) kolejnego sezonu.

20. Daty autozapisów (czas realny) muszą być identyczne z datami autozapisów przesłanymi do kontroli po zakończeniu eliminacji. Jeżeli okaże się, że nie są identyczne - Uczestnikowi nie zaliczy się wykonanego zadania.

SYSTEM ELIMINACJI

21. Eliminacje bieżącej edycji Rozgrywki Mistrzów mają charakter zadaniowy. Uczestnicy muszą wykonać trzy następujące zadania:

a/ Zadanie nr 1  (MISTRZ)

Dowolnym klubem, wybranym z tych, które są udostępnione na ujednoliconym zapisie gry:

-
wygrać Ligę Mistrzów
- zdobyć mistrzostwo kraju
- zdobyć główny krajowy puchar

Zadanie zostanie uznane za wykonane, w momencie kiedy Uczestnik zdobędzie ostatnie brakujące trofeum. Po zdobyciu ostatniego z brakujących trofeów, sezon należy bezwarunkowo dokończyć (zgodnie z podaną przez Organizatora finalną datą [czasu gry] autozapisu). Finalna data autozapisu po pierwszym sezonie to: 31.05.2018 (czasu gry).

b/ Zadanie nr 2  (DROGA W GÓRĘ)

Dowolnym klubem wybranym z IV ligi polskiej (piąty poziom rozgrywkowy):

- awansować na poziom najwyższy (Ekstraklasa).

Zadanie zostanie uznane za wykonane, w momencie kiedy Uczestnik uzyska awans do Ekstraklasy. Po rozegraniu ostatniego meczu w sezonie, w którym zadanie zostanie wykonane, grę należy natychmiast zapisać (nie czekając na autozapis).

c/ Zadanie nr 3  (PATRIOTA)

Dowolnym klubem wybranym z trzeciego poziomu rozgrywkowego we Włoszech:

- awansować na poziom najwyższy (Serie A)

- zdobyć mistrzostwo kraju
- zdobyć główny krajowy puchar (Coppa Italia)

Dodatkowe warunki, które musi spełnić Uczestnik, aby zadanie to zostało uznane za wykonane i dotyczą one każdego z trzech wymaganych osiągnięć:

-
można przeprowadzać tylko transfery bezgotówkowe lub wypożyczenia (płatne lub bezpłatne),

- powyższe ograniczenie nie dotyczy zawodników polskich - można sprowadzać bez jakichkolwiek ograniczeń finansowych.

Zastrzeżenie: "polska flaga" w profilu (obywatelstwo) musi być w momencie przeprowadzenia transferu jako pierwsza.

Zadanie zostanie uznane za wykonane, w momencie kiedy Uczestnik zdobędzie ostatnie brakujące trofeum. Po rozegraniu ostatniego meczu w sezonie, w którym zadanie zostanie wykonane, grę należy natychmiast zapisać (nie czekając na autozapis).

22. Zadania należy wykonywać w podanej kolejności, tzn. dopiero po zakończeniu pierwszego przejść do drugiego, a po zakończeniu drugiego - do trzeciego. Ilość karier dowolna. Dla każdego z trzech zadań przygotowany będzie oddzielny ujednolicony zapis gry (zobacz: paragraf IX, punkt 3).

KLASYFIKOWANIE UCZESTNIKÓW ELIMINACJI

23. Dla ustalenia klasyfikacji Uczestników, punkty będą obliczone w następujący sposób: wszystkie KOŃCOWE reputacje klubów, którymi wykonano trzy zadania zostaną zsumowane. Lepszą pozycję zajmuje ten wirtualny menedżer, którego SUMA reputacji prowadzonych klubów będzie WYŻSZA.

24. W zadaniu nr 1 ustalona zostaje "obligatoryjna" reputacja końcowa, w zależności od wybranego klubu. Oto "obligatoryjne" reputacje, które zostaną przydzielone po wykonaniu zadania nr 1:

8200 (lista klubów):

- Real Madryt
- Barcelona
- Bayern
- Juventus
- Manchester City
- Chelsea
- Manchester United
- Atlético Madryt
- Liverpool
- Paris Saint-Germain
- Arsenal
- Tottenham Hotspur

8300 (lista klubów):

- Sevilla
- Milan
- Borussia Dortmund
- Porto
- Inter
- Benfica
- Napoli
- Roma
- Valencia
- Monaco

8400 (lista klubów):

- Athletic Bilbao
- Olympique Lyon
- Sporting Lizbona
- Lazio
- Villarreal
- Fiorentina
- Szachtar
- Zenit Sankt-Petersburg
- CSKA Moskwa
- Dynamo Kijów
- Ajax Amsterdam
- Wolfsburg
- Borussia M’Gladbach
- Real Sociedad San Sebastian
- Bayer Leverkusen
- Hoffenheim
- Spartka Moskwa
- PSV Eindhoven
- Schalke 04
- Feyenoord
- Krasnodar
- Fenerbahce
- Besiktas
- Olympique Marsylia
- Celta Vigo
- Torino
- Galatasaray
- Anderlecht
- Everton
- Celtic
- Southampton
- Leicester City
- Olympiakos Pireus
- Red Bull Salzburg
- Basel
- RB Lipsk

8500 (lista klubów):
- reszta

25. Jeżeli okaże się, że kilku Uczestników eliminacji osiągnęło identyczną liczbę punktów, o kolejności w klasyfikacji generalnej eliminacji Rozgrywki Mistrzów decydują kolejno:

- niższa zsumowana reputacja początkowa klubów, którymi wykonano zadania
- mniejsza ilość rozegranych sezonów (łącznie)
- niższa reputacja klubu z zadania nr 3
- niższa reputacja klubu z zadania nr 2
- niższa reputacja klubu z zadania nr 1
- liczba nominacji do nagród fair play
- losowanie

26. Jeżeli wszystkie zadania wykona mniej niż 5 (pięciu) Uczestników eliminacji, sklasyfikujemy również Uczestników, którzy wykonali dwa zadania. Zasady klasyfikacji będą identyczne, jak w przypadku wykonania wszystkich trzech zadań (zobacz: paragraf IX, punkty 23-25).

REZYGNACJA Z ROZPOCZĘTEJ KARIERY LUB ZWOLNIENIE

27. Jeżeli Uczestnik z jakichkolwiek powodów chce zrezygnować z rozpoczętej kariery lub został zwolniony, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie poprzez post, który powinien zostać zamieszczony pod blogiem dokumentującym poprzedni sezon lub blogu dokumentującym sezon, który zakończył się zwolnieniem. Zadanie należy wykonać od początku, zwolnienie lub rezygnacja nie mają wpływu na już wykonane zadania.

DZIAŁANIA ZABRONIONE I KARY

28. Uczestnicy nie mogą dopuszczać się następujących działań:

a/ korzystać z innych wyjściowych zapisów gry niż te, które zostały oficjalnie udostępnione do pobrania (ujednolicone zapis gry do poszczeglnych zadań),

b/ korzystać z jakichkolwiek edytorów czasu rzeczywistego (np. FMRTE) czy też innych edytorów służących do modyfikacji jakichkolwiek części składowych bazy danych,

c/ korzystać z opcji „urlop",

d/ korzystać z opcji “natychmiastowy wynik”,

e/ dodawać jakichkolwiek innych menedżerów oprócz siebie,

f/ wybierać innej licencji oraz poziomu doświadczenia niż określone przez Regulamin RM (zobacz: paragraf IX, pkt. 8)

g/ wpływać w nieuczciwy sposób na wyniki innych zespołów (edytory, dodawanie menedżerów, etc.),

h/ używać innego profilu niż własny (zobacz: paragraf IX, pkt. 8),

i/ zmieniać ustawień domyślnych wykonawcom Ofensywnych Stałych Fragmentów Gry (auty, rzuty rożne, rzuty wolne) w oknie ustawień taktycznych - muszą pozostać „mieszane“,


 

j/ Wszystkie taktyki załadowane przez Uczestnika RM w polach taktyk (slotach) muszą być zgodne z paragrafem IX, punktem 28, podpunktem „i“ Regulaminu RM.  Nie dotyczy ustawienia piłkarzy na boisku, to może być dowolne,

k/ używać jakichkowiek dodatków implementowanych do folderu editor data,

l/ przyjmować propozycji pracy z innych klubów,
 

m/ podejmować pracy z reprezentacjami narodowymi,

n/ zabronione jest używanie następującego ustawienia (taktyki) nie tylko jako wyjściowej, ale w każdej fazie meczu. Zakaz obowiązuje bez względu na role przypisane poszczególnym zawodnikom.

o/ zabronione jest używanie jakichkolwiek ustawień (taktyk) nie tylko jako wyjściowych, ale w każdej fazie meczu, w których jest trzech zawodników przypisanych do pozycji środkowego napastnika. Zakaz obowiązuje bez względu na role przypisane poszczególnym zawodnikom.

29. Uczestnik zostanie zdyskwalifikowany, jeżeli kontrola autozapisów gry przeprowadzona po zakończeniu eliminacji wykaże, iż osiągał on swoje wyniki w sposób niezgodny z Regulaminem RM.

30. Dodatkową karą dla Uczestnika, który dopuści się nieuczciowości wspomnianej w paragrafie IX, pkt. 28, ppkt. "a-e" i "g-h" będzie zakaz uczestnictwa w czterech kolejnych edycjach Rozgrywki Mistrzów (oprócz bieżącej, czwartej, również piątej, szóstej i siódmej). Uczestnik, który przekroczy zakaz który wyszczególniono w paragrafie IX, pkt. 28, ppkt. "f", "i-m" zostanie wykluczony tylko z bieżącej edycji Rozgrywki Mistrzów.

31. O wszystkich wyżej wymienionych przypadkach Uczestnicy oraz użytkownicy Serwisu zostaną poinformowani w Biuletynie Rozgrywki Mistrzów omawiającym wyniki eliminacji (porównaj: paragraf III, punkt 6).

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

32. W przypadku stwierdzenia przez wyspecjalizowaną firmę informatyczną przekroczenia Regulaminu RM, firma ta sporządzi oficjalny protokół z pełną informacją, jakich obszarów to przekroczenie dotyczyło. Protokół ten zostanie zaprezentowany publicznie. (zobacz: paragraf III, punkty 3-6). 

33. Uczestnik ma prawo w ciągu 24 godzin od opublikowania protokołu z informacją o wykrytym przekroczeniu Regulaminu RM odwołać się do Organizatorów za pośrednictwem e-maila na adresy (mahdik@o2.pl lub lobuzek343@wp.pl). Odwołania złożone po terminie (ponad 24 godziny od opublikowania protokołu) - nie będą rozpatrywane.

34. Organizatorzy (lub jeden z Organizatorów) rozpatrzą odwolanie i poinformuje Uczestnika o swoje decyzji nie później niż 24 godziny od momentu otrzymania odwołania.

35. Jeżeli Uczestnik nie złoży odwołania, będzie to oznaczało, że w pełni zgadza się z oficjalnym protokołem informującym o tym, że złamał on Regulamin RM.


X. TURNIEJ FINAŁOWY ROZGRYWKI MISTRZÓW

1. Turniej finałowy Rozgrywki Mistrzów odbędzie się w styczniu 2019.

2. Pięciu zwycięzców eliminacji (plus gospodarz) rozegrają między sobą zawody w celu wyłonienia najlepszego wirtualnego menedżera w Polsce.

3. Wersja gry: Football Manager 2018, najnowsza dostępna oficjalna aktualizacja Steam.

4. Gospodarz turnieju stworzy w edytorze ligę fantasy, w której znajdzie się sześć drużyn o identycznej reputacji oraz identycznych zasobach finansowych i obiektach treningowych.

5. Uczestnicy turnieju finałowego wybiorą do swoich drużyn po 25 zawodników oraz po 25 członków sztabu w formule draftu ustalonej przez Organizatorów i zagrają każdy z każdym systemem ośmiorundowym.

6. W drafcie dostępni będą zawodnicy i trenerzy z całego świata i przeprowadzony on zostanie w następujący sposób:.

Sztab powinien się składać z:

a/ 1 asystenta menedżera,

b/ 14 trenerów z określeniem roli (trening ogólny, bramkarzy, trener siłowy),

c/ 4 fizjoterapeutów z określeniem głównego,

d/ 4 scoutów z określeniem głównego,

e/ 1 naukowca sportowego,

f/ 1 analityka.

Jeżeli Uczestnik nie chce mieć wszystkich członków sztabu lub chce ich mieć mniej, ma do tego prawo. Nie można natomiast wybrać mniej zawodników niż 25.

Draft zawodników wyglądał będzie następująco:

a/ jako pierwszy wybiera zawodnika do swojego klubu Uczestnik, który zajął pierwsze miejsce w eliminacjach,

b/ jako drugi wybiera zawodnika do swojego klubu Uczestnik, który zajął drugie miejsce w eliminacjach,

c/ jako trzeci wybiera zawodnika do swojego klubu Uczestnik, który zajął trzecie miejsce w eliminacjach,

d/ jako czwarty wybiera zawodnika do swojego klubu Uczestnik, który zajął czwarte miejsce w eliminacjach,

e/ jako piąty wybiera zawodnika do swojego klubu Uczestnik, który zajął piąte miejsce w eliminacjach,

d/ jako szósty wybiera zawodnika do swojego klubu gospodarz turnieju finałowego.

Następnie procedura wyboru piłkarzy powtarza się (podpunkty a -d).

Identycznie będzie wyglądał draft sztabu.

Jeżeli gospodarz weźmie udział w eliminacjach, to będzie on brał udział w drafcie na identycznych zasadach, co inni Uczestnicy eliminacji. Draft wyglądał będzie wtedy następująco:

a/ jako pierwszy wybiera zawodnika do swojego klubu Uczestnik, który zajął pierwsze miejsce w eliminacjach,

b/ jako drugi wybiera zawodnika do swojego klubu Uczestnik, który zajął drugie miejsce w eliminacjach,

c/ jako trzeci wybiera zawodnika do swojego klubu Uczestnik, który zajął trzecie miejsce w eliminacjach,

d/ jako czwarty wybiera zawodnika do swojego klubu Uczestnik, który zajął czwarte miejsce w eliminacjach,

e/ jako piąty wybiera zawodnika do swojego klubu Uczestnik, który zajął piąte miejsce w eliminacjach,

d/ jako szósty wybiera zawodnika do swojego klubu Uczestnik, który zajął szóste miejsce w eliminacjach.

Następnie procedura wyboru piłkarzy powtarza się (podpunkty a -d).

Identycznie będzie wyglądał draft sztabu.

7. Wszyscy zawodnicy będą mieli na początku rozgrywki usunięte ewentualne kontuzje i kary.

8. Draft zostanie przeprowadzony za pośrednictwem facebooka; uczestnicy turnieju finałowego utworzą grupę (czat). Draft poprowadzi gospodarz.

9. Po przeprowadzeniu draftu, gospodarz doda wszystkich wybranych zawodników do drużyn uczestników turnieju finałowego. Każdy z nich otrzyma najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem turnieju finałowego zapis gry, na którym przeprowadzony zostanie turniej finałowy, aby mógł sprawdzić, czy cała procedura przebiegła bez zarzutu.

10. Podczas turnieju finałowego nie będzie można przeprowadzać żadnych transferów "do" klubu ani pozyskiwać członków sztabu szkoleniowego.

11. Klasyfikacja końcowa turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów stworzona zostanie na podstawie końcowej tabeli ligi fantasy. W przypadku równej ilości punktów o kolejności zdecydują: wyniki bezpośrednich spotkań, różnica bramek, zdobyte bramki, wygrane spotkania, wygrane mecze wyjazdowe.

12. Jeżeli któryś z uczestników turnieju finałowego zostanie jako pierwszy zwolniony w trakcie rozgrywki, automatycznie zajmuje on ostatnie miejsce. Kolejny zwolniony - przedostanie miejsce, itd. Nie ma wtedy znaczenia końcowa pozycja drużyny, którą prowadził zwolniony uczestnik turnieju finałowego.

13. Jeżeli którykolwiek ze zwycięzców eliminacji nie stawi się w miejscu wyznaczonym przez gospodarza, aby w umówionym terminie rozegrać turniej finałowy, będzie musiał zwrócić koszty zakwaterowania i transportu poniesione przez gospodarza turnieju w terminie do 14 dni od daty ustalonego rozpoczęcia turnieju na konto wskazane przez gospodarza turnieju finałowego.

14. Gospodarz turnieju finałowego odstąpi od w/w roszczeń, jeżeli o braku stawiennictwa zadecydują następujące wypadki losowe:

- pobyt w szpitalu,

- śmierć w rodzinie,

- odwołanie / przełożenie lotu.

15. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwać będzie osoba wyznaczona przez Organizatora / Organizatorów. Może ona brać udział w eliminacjach i pretendować do roli gospodarza turnieju finałowego.

XI. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Każdy potencjalny uczestnik turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów plus gospodarz turnieju finałowego deklarując przystąpienie do eliminacji Rozgrywki Mistrzów wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.

2. Wykorzystanie wizerunku uczestników turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów i gospodarza obejmuje:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych,  techniką  światłoczułą,  cyfrową,  techniką  zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);

c) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;

d) prawo obrotu w kraju i za granicą;

e) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których audycję utrwalono;

f) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;

g) nadawanie za pośrednictwem satelity;

h) retransmisja audycji;

i) sporządzanie wersji obcojęzycznych

j) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

k) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

l) wykorzystanie na stronach internetowych, oraz portalach społecznościowych facebook i Twitter

ł) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe.

XII. GOSPODARZ TURNIEJU FINAŁOWEGO ROZGRYWKI MISTRZÓW

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIĆ GOSPODARZ (PRAWA I OBOWIĄZKI)

1. Kandydat na gospodarza musi być osobą pełnoletnią.

2. Gospodarz otrzymuje przywilej uczestnictwa w turnieju finałowym Rozgrywki Mistrzów bez eliminacji.

3. Gospodarz musi zapewnić sześciu (w tym sobie) uczestnikom turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów (plus osobie wyznaczonej przez Organizatora do nadzorowania sprawnego przebiegu turnieju):

a/ noclegi w pokojach maksimum dwuosobowych z dostępem do łazienki,

b/ komputer w celu przeprowadzenia turnieju,

c/ dostęp do szerokopasmowego internetu,

d/ transport tam i z powrotem - bilet lotniczy (jeżeli gospodarzem turnieju finałowego zostanie osoba mieszkająca za granicą, uczestnicy turnieju finałowego z Polski zobowiązani są dojechać na lotnisko w Polsce na własny koszt).

4. Jeżeli gospodarzem zostanie osoba mieszkająca w Polsce, musi zapewnić ewentualnym uczestnikom zza granicy (plus osobie wyznaczonej przez Organizatora do nadzorowania sprawnego przebiegu turnieju) transport tam i z powrotem - bilet lotniczy. Na wyznaczone lotnisko osoba/osoby te są zobowiązane dojechać na własny koszt.

5. Osoby zainteresowane rolą gospodarza turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów proszone są o składanie aplikacji w formie e-maila wysłanego do Agnieszki Czyżyckiej, współywdawcy Mój Football Manager w nieprzekraczalnym terminie 30 września 2018. Adres e-mail na który należy składać aplikacje:
Agnieszka Czyżycka
(lobuzek343@wp.pl)

Aplikacje przesłane po 30 września 2018 nie będą rozpatrywane.

6. Aplikacja musi zawierać imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz pełną prezentację swojej oferty.

7. Oferty osób, które złożą aplikacje zostaną zaprezentowane publicznie w Biuletynie Rozgrywki Mistrzów, który ukaże się na stronie Mój Football Manager 1 października 2018.

8. Osoby składające aplikacje proszone są o dołączenie następującego zapisu:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, potrzebnych w procesie wyboru gospodarza turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)"

9. Gospodarz nie może zrezygnować z żadnych przysługujących mu w turnieju finałowym nagród, wyróżnień ani z samego uczestnictwa.

PROCEDURA WYBORU GOSPODARZA

1. Wyboru gospodarza dokonają wszyscy uczestnicy eliminacji. Demokratyczne głosowanie jawne odbędzie się w dniach od 1 do 7 października 2018.

2. W Biuletynie Rozgrywki Mistrzów, który będzie ukaże się na stronie Mój Football Manager 1 października 2018, zaprezentowane zostaną wszystkie oferty osób, które złożą swoje aplikacje do roli gospodarza.

3. Osoby które mają aktywne konto na stronie od co najmniej miesiąca, licząc od 1 września 2018 zagłosują (w formie komentarza pod Biuletynem) na kandydata, którego chcieliby widzieć w roli gospodarza.

4. Każdy dysponuje tylko jednym głosem.

5. Gospodarzem turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów zostanie osoba pretendująca do tej roli, która zgromadzi największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów oddanych na dwie lub więcej osoby, zarządzona zostanie druga tura głosowania.

6. Jeżeli tylko jedna osoba zgłosi swoją kandydaturę do roli gospodarza głosowanie stanie się zbędne i otrzyma ona ten przywilej automatycznie.

7. Gospodarz turnieju finałowego zobowiązany jest przedstawienia Organizatorowi dowodów świadczących o opłaceniu miejsc pobytowych oraz transportu wszystkim uczestnikom turnieju finałowego (plus osobie wyznaczonej przez Organizatora do nadzorowania sprawnego przebiegu turnieju) nie później 30 dni przed planowanym rozpoczęciem turnieju.

8. W przypadku nie przedstawienia wyżej wymienionych dowodów w wyznaczonym terminie, gospodarz traci przywilej zorganizowania turnieju finałowego.

9. Jeżeli do 30 września 2018 roku nie wpłynie żadna aplikacja w sprawie roli gospodarza turniej finałowy 4. edycji Rozgrywki Mistrzów nie odbędzie się. Procedura rozstrzygnięcia turnieju będzie wyglądała wtedy tak, jak to ustalono w par. VIII, punkt 14.

XIII. GRATYFIKACJE PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW ELIMINACJI

1. Uczestncy, którzy się nie zakwalifikują, ale wykonają wszystkie zadania, otrzymają grę Football Manager 2019 (digital).

2. W każdym miesiącu jeden z Uczestników nominowany zostanie do nagrody Fair Play. Po zakończeniu eliminacji Organizatorzy wybiorą spośród nowminowanych zwycięzcę, który nagrodzony zostanie grą Football Manager 2019 oraz specjalnym opisem dodanym do nicku.

XIV. GRATYFIKACJE PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW TURNIEJU FINAŁOWEGO

1. Tytuł Mistrza Polski Wirtualnych Menedżerów w grze Football Manager (oraz wicemistrza i zdobywcy trzeciego miejsca).

2. Certyfikaty.

3. Honorowy, „wieczysty" wpis na stronie Mój Football Manager w Galerii Sławy przewidziany dla osób, które w turnieju finałowym zajmą miejsca 1-3.

4. Publikacja wywiadu ze zwycięzcą.

5. Możliwe są premie pieniężne dla osób, które w turnieju finałowym zajmą miejsca 1-3. Organizatorzy nie określają wysokości tych premii, gdyż są one uzależnione od ewentualnej hojności sponsorów. Poza tym nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której pieniądze przesłaniają etos Rozgrywki Mistrzów.

6. Gra Football Manager 2019.

7. Niezapomniana przygoda w gronie największych fanów gry Football Manager w Polsce.


Autor: Mahdi
Redaktor Naczelny, Wicemistrz Polski FM 2015, Mistrz Polski FM 2017, Pierwszy Kreator Gwiazd w grudniu 2018,

KOMENTARZE

crisadus


Komentarzy: 237

Grupa: Moderator encyklopedysta

Ranga: Chluba Mój Football Manager

Ranga sponsorska: Sponsor Techniczny

Dołączył: 2017-03-04

Poziom ostrzeżeń: 0

24-03-2018, 19:22

Biorę udział - crisadus

EddyManiolo
3. miejsce w Polsce FM 2016


Komentarzy: 1270

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Menago Tradycjonalista

Dołączył: 2015-12-05

Poziom ostrzeżeń: 2

24-03-2018, 22:13

Biorę udział - EddyManiolo

lad


Komentarzy: 1

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2018-03-24

Poziom ostrzeżeń: 0

25-03-2018, 10:48 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Biorę udział - lad

nocnY


Komentarzy: 39

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2016-07-22

Poziom ostrzeżeń: 0

28-03-2018, 13:29 , ocenił powyższy materiał: mocne - Bardzo mi się podoba

Biorę udział - nocnY

KasproR


Komentarzy: 17

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2018-03-28

Poziom ostrzeżeń: 0

29-03-2018, 21:19 , ocenił powyższy materiał: mocne - Doceniam to, co robisz

Biorę udział - KasproR

CJ


Komentarzy: 42

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2017-03-07

Poziom ostrzeżeń: 0

31-03-2018, 11:17 , ocenił powyższy materiał: mocne - Doceniam to, co robisz

Biorę udział - CJ

Juventino2


Komentarzy: 1

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2018-03-18

Poziom ostrzeżeń: 0

03-04-2018, 22:52 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Biorę udział - Juventino2

Merckx


Komentarzy: 7

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2018-04-07

Poziom ostrzeżeń: 0

09-04-2018, 19:52

Biorę udział - Merckx

Marinerro22


Komentarzy: 1

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2018-04-14

Poziom ostrzeżeń: 0

15-04-2018, 10:40 , ocenił powyższy materiał: mocne - Bardzo mi się podoba

Biorę udział - Marinerro22

Jaceq91


Komentarzy: 863

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2016-04-15

Poziom ostrzeżeń: 1

29-04-2018, 10:25

Biorę udział - Jaceq91
Obecnie online: brak użytkowników online
Copyright © 2015-19 by Łukasz Czyżycki and Agnieszka Czyżycka