ROZGRYWKA MISTRZÓW - VARIA - Football Manager


OCENA mocne: 40, słabe: 0
zobacz komentarze

5. Mistrzostwa Polski Wirtualnych Menedżerów w grze Football Manager - oficjalny regulamin turnieju.

09-02-2019, 12:34 , Unikalnych wejść: 2201 , autor: Mahdi

Wybrany klub / reprezentacja: -

Opisywany sezon: -

Poziom rozgrywkowy: -

Wersja gry: -


REGULAMIN
5. EDYCJI MISTRZOSTW POLSKI WIRTUALNYCH MENEDŻERÓW
W GRZE FOOTBALL MANAGER


I. SŁOWNIK NAZW

1. Regulamin RM - oznacza niniejszy regulamin turnieju Mistrzostwa Polski Wirtualnych Menedżerów w grze Football Manager - Rozgrywka Mistrzów.

2. Regulamin - oznacza regulamin serwisu  Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/) dostępny pod adresem (https://myfootballmanager.pl/artykul/74/regulamin-serwisu-moj-football-manager).

3. Rozgrywka Mistrzów - oznacza turniej Mistrzostwa Polski Wirtualnych Menedżerów w grze Football Manager - Rozgrywka Mistrzów, przeprowadzane w celu wyłonienia najlepszego gracza legitymującego się obywatelstwem polskim. Rozgrywka Mistrzów dzieli się na dwie fazy: eliminacje i turniej finałowy.

4. Serwis - oznacza stronę internetową serwisu  Mój Football Manager dostępną pod adresem (https://myfootballmanager.pl/).

5. Konto - oznacza konto (profil użytkownika) udostępniany Użytkownikom przez wydawców i właścicieli serwisu Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/).

6. Wydawcy - wydawcy i właściciele Serwisu: Łukasz Czyżycki, nick: "Mahdi" i Agnieszka Czyżycka, nicki: "Aga".

7. Usługi - oznaczają usługi Serwisu takie jak możliwość założenia i utrzymywania Konta, możliwość prowadzenia dzienników/pamiętników internetowych (blogów), możliwość korzystania z narzędzi i funkcjonalności Serwisu, możliwości uczestniczenia w Rozgrywce Mistrzów, oraz możliwość dodawania komentarzy.

8. Organizatorzy - Agnieszka Czyżycka (nick: Aga), współwydawca Serwisu, właściciel wszelkich praw intelektualnych, autorskich i handlowych Rozgrywki Mistrzów oraz Łukasz Czyżycki (nick: Mahdi), współwydawca Serwisu i pomysłodawca Rozgrywki Mistrzów.

9. Uczestnik - oznacza osobę fizyczną przystępującą do eliminacji Rozgrywki Mistrzów na podstawie Regulaminu RM i Regulaminu.


II. REGULAMIN I ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin RM wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy RM.

2. Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach oraz ewentualnie w turnieju finałowym Rozgrywki Mistrzów, jest akceptacja przez każdego z Uczestników Regulaminu RM. Deklarując udział, Uczestnik akceptuje tym samym bezwarunkowo Regulamin RM i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian Regulaminu RM z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, uzasadniając te przyczyny w formie wpisu blogowego opublikowanego na łamach Serwisu natychmiast po ich zaistnieniu.

4. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika ewentualnych zmian Regulaminu RM, Uczestnik rezygnuje tym samym z uczestnictwa w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów ze skutkiem natychmiastowym.


III. ORGAZNIZATORZY ROZGRYWKI MISTRZÓW

1. Nad sprawnym i zgodnym z Regulaminem oraz Regulaminem RM przebiegiem Rozgrywki Mistrzów czuwają Organizatorzy.

2. Organizatorzy mają wyłączne prawo do negocjacji i podpisywania umów z potencjalnymi sponsorami oraz patronami/partnerami medialnymi Rozgrywki Mistrzów.


IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWKI MISTRZÓW

1. W Rozgrywce Mistrzów mogą wziąć udział Uczestnicy legitymujący się obywatelstwem polskim, bez względu na miejsce (kraj) zamieszkania.

2. Celem Rozgrywki Mistrzów jest wyłonienie najlepszego wirtualnego menedżera (gracza) legitymującego się obywatelstwem polskim.
 
3. Przystąpienie do eliminacji Rozgrywki Mistrzów jest bezpłatne i dobrowolne.
 
4. Warunkiem przystąpienia do eliminacji Rozgrywki Mistrzów jest założenie Konta (rejestracja) na Serwisie oraz korzystanie z narzędzi udostępnionych przez Wydawców Serwisu i przeznaczonych do obsługi Rozgrywki Mistrzów według wskazówek Organizatorów.

5. Każdy Uczestnik deklarujący udział w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów akceptuje tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu RM (porównaj: paragraf II).

6. W przypadku awansu do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów Uczestnika niepełnoletniego, musi on uzyskać pisemną zgodę na udział w turnieju od przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.


V. DEKLARACJA UDZIAŁU

1. Aby mieć możliwość wzięcia udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów należy zadeklarować swój udział poprzez zamieszczenie na fan page’u facebookowym Rozgrywki Mistrzów oraz pod niniejszym Regulaminem RM postu: „Biorę udział - nick“. Uczestnik zobowiązany jest podać swój nick, którego użył rejestrując się w zasobach Serwisu.

2. Wzory prawidłowego zgłoszenia udziału (kliknij i odwiedź fan page Rozgrywki Mistrzów):

3. Konto na facebooku musi być założone i aktywne minimum 60 dni przed deklaracją udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów.

4. Deklaracji udziału nie można składać poprzez konta fikcyjne. W przypadku awansu do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów Uczestnika, który zadeklarował udział poprzez konto fikcyjne, Uczestnik taki zostanie zdyskwalifikowany, a awans uzyska kolejny Uczestnik z klasyfikacji generalnej eliminacji.

5. Decydując się na deklarację swojego udziału poprzez wpisanie postu "Biorę udział - nick" na fan page'u Rozgrywki Mistrzów, uczestnik eliminacji akceptuje jednocześnie Regulamin RM oraz Regulamin i potwierdza, że zdaje sobie sprawę, iż odbywa się to na zasadzie pełnej dobrowolności.

6. Osoby, które nie posiadają założonego konta na facebooku, również mają możliwość deklaracji udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów. Muszą one zamieścić post pod niniejszym Regulaminem RM: "Biorę udział - nick" oraz przesłać e-mail do jednego z Organizatorów (Łukasz Czyżycki, "Mahdi", e-mail: mahdik@o2.pl), w którym podadzą swoje imię i nazwisko. E-mail taki powinien mieć następującą formę: "Biorę udział - imię i nazwisko - nick używany na Serwisie".

7. Decydując się na deklarację swojego udziału poprzez wysłanie e-maila zawierającego swoje imię i nazwisko do jednego z Organizatorów, Uczestnik akceptuje jednocześnie Regulamin RM oraz Regulamin i potwierdza, że zdaje sobie sprawę, iż odbywa się to na zasadzie pełnej dobrowolności.

8. Jeżeli w przypadku awansu do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów Uczestnika, który zadeklarował udział poprzez e-mail, okaże się, iż podał on nieprawdziwe personalia (imię, nazwisko, lub nazwisko i imię) Uczestnik taki zostanie zdyskwalifikowany, a awans uzyska kolejny Uczestnik z klasyfikacji generalnej eliminacji.


VI. ETOS ROZGRYWKI MISTRZÓW
 
1. Rozgrywka Mistrzów to turniej poprzez który chcemy również promować pewien etos oraz wartości. Kluczowe słowa:

- fair play
- szacunek dla rywali
- brak zawiści
- życzliwość
- empatia
- nawiązywanie przyjaźni
- zdrowe współzawodnictwo
- nowy bodziec motywacyjny do gry.

2. Uczestnikom zabrania się następujących zachowań:

a/ używanie słów wulgarnych na łamach Serwisu lub w jakimkolwiek innym miejscu w Internecie wobec osób zarejestrowanych w bazie danych Serwisu,

b/ szkalowanie i obrażanie na łamach Serwisu lub w jakimkolwiek innym miejscu w Internecie osób zarejestrowanych w bazie danych Serwisu.

3. Jeżeli Uczestnik dopuści się zachowań wymienionych w podpunktach a-b zostanie automatycznie wykluczony z dwóch edycji turnieju: bieżącej (piąta edycja) i kolejnej (szósta edycja).

4. Decyzję o wykluczeniu Uczestnika z udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów mogą podjąć Organizatorzy lub jeden z Organizatorów w trybie natychmiastowym.

5. O wykluczeniu Uczestnika z udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów z powodów określonych w par. VI, pkt. 2, ppkt. „a-b“ inni Uczestnicy poinformowani zostaną natychmiast pod ostatnim wpisem blogowym zainteresowanego Uczestnika oraz w Biuletynie Rozgrywki Mistrzów, który ukazywał się będzie na Serwisie pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca.


VII. TERMIN DEKLARACJI UDZIAŁU
 
1. Potencjalni Uczestnicy eliminacji Rozgrywki Mistrzów mogą zadeklarować swój udział w turnieju natychmiast po opublikowaniu w zasobach Serwisu Regulaminu RM. Deklarować udział można w każdej chwili.


VIII. STRUKTURA ROZGRYWKI MISTRZÓW
 
1. Rozgrywka Mistrzów dzielić się będzie na dwie fazy - eliminacje i turniej finałowy.

2. Eliminacje Rozgrywki Mistrzów trwać będą od momentu opublikowania niniejszego Regulaminu RM (czyli: od 9 lutego 2019) do 31 października 2019.
 
3. W eliminacjach może wystartować dowolna liczba Uczestników.
 
4. Do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów zakwalifikuje się siedmiu najlepszych Uczestników wyłonionych w eliminacjach plus gospodarz, który ma zapewniony start bez eliminacji. A zatem w turnieju finałowym Rozgrywki Mistrzów weźmie udział 8 (ośmiu) wirtualnych menedżerów.

5. Turniej finałowy Rozgrywki Mistrzów odbędzie się w styczniu 2020 i potrwa minimum 4 (cztery) doby.

6. Uczestnicy eliminacji, którzy awansują do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów, muszą być gotowi do zaakceptowania każdego terminu styczniowego.

7. W przypadku, gdy któryś z finalistów nie będzie w stanie zaakceptować terminu turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów, awans uzyskuje osoba/osoby, która/które zajęła/zajęły najwyższe nie premiowane awansem miejsce w eliminacjach.

8. Jeżeli nie wpłynie ani jedna aplikacja z ofertą od potencjalnego gospodarza turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów, turniej finałowy się nie odbędzie. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, końcowa klasyfikacja turnieju (miejsca 1-3) ustalona zostanie na podstawie wyników eliminacji.


IX. STRUKTURA ELIMINACJI ROZGRYWKI MISTRZÓW
 
1. Zadeklaruj swój udział w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów (zobacz: paragraf V).

2. Rozegraj minimum jeden sezon dowolnym klubem lub/i reprezentacją oraz udokumentuj go poprzez publikację w zakładce "Rozgrywka Mistrzów - eliminacje" korzystając z narzędzi udostępnionych na Serwisie.

DOKUMENTOWANIE UDZIAŁU W ELIMINACJACH

2. Uczestnik musi udokumentować swoje dokonania wykorzystując blog Serwisu „Rozgrywka Mistrzów“ (podkreślony na żółto na poniższym screenie):

4. Po naciśnięciu przycisku „Dodaj RM“ Uczestnik zostanie przeniesiony do panelu dodawania karier w ramach Rozgrywki Mistrzów. Należy wypełnić kwestionariusz w sposób przedstawiony na zaprezentowanym poniżej screenie (Real jest tu tylko drużyną służącą jako przykład):


 

Obowiązkiem uczestnika jest wpisać tytuł w następującej formie: „Football Manager 2019, Rozgrywka Mistrzów 5, Kariera nr 1. Sezon nr 1 (Real - wybrany tytuł bloga). Real jest tu tylko drużyną służącą jako przykład.

5. Pomiędzy kolejnymi publikacjami Uczestnika wymagane jest minimum 72 godziny (trzy doby) przerwy. Każdy blog opublikowany bez zachowania minimum 72 godzin (trzech dób) przerwy zostanie oznaczony jako "nieopublikowany" i nie będzie brany pod uwagę wcześniej niż przed upływem 72 godzin (trzech dób) przerwy.

6. Uczestnik może sam zdecydować w jakiej formie przedstawia swoje dokonania, niemniej należy przestrzegać następujących zasad:

a/ kariera w najnowszej odsłonie gry (Football Manager 2019),
b/ obowiązek wykorzystywania realnych lig i rozgrywek z realnymi zasadami i realnymi zawodnikami,
c/ minimum 72 godziny przerwy między publikacjami,
d/ obowiązek wykorzystywania hostingu imgur do prezentacji screenów,
e/ jeden blog = opis jednego sezonu/roku; ani mniej, ani więcej.

 

KLASYFIKOWANIE UCZESTNIKÓW ELIMINACJI

7. Dla ustalenia klasyfikacji Uczestników, przeprowadzone zostane głosowanie, w którym wezmą udział:

a/ użytkownicy Serwisu (każdy, kto opublikował w zasobach Serwisu minimum jeden materiał, tzn. blog, blog w ramach eliminacji Rozgrywki Mistrzów, ewolucja gwiazd, etc).

b/ jury wybrane przez członków społeczności Mój Football Manager:

- Łukasz Czyżycki, nick: "Mahdi",

- Adrian Juszkiewicz, nick: "jmk",

- Jarosław Wechman, nick: "weche",

c/ jury wybrane przez partnera medialnego: Football Manager - Polska Scena (największa polska grupa fb):

- Mateusz Chrzanowski, nick: "Chrzano",

- Piotr Łączkowski, nick: "Łąka",

- Paweł Żagan, nick: „Zeezeewoo“.

8. Po zakończeniu eliminacji (31 pażdziernika 2019) wszyscy uprawnieni do głosowania odpowiedzą na następujące pytania i przyznają punkty Uczestnikom:

Kogo uważasz za największego maniaka/entuzjastę gry Football Manager 2019 i kto zasługuje, twoim zdaniem, na grę w turnieju finałowym 5. Mistrzostw Polski Wirtualnych Menedżerów - Rozgrywka Mistrzów? Kto zrobił na tobie największe wrażenie? Podstawą oceny muszą być blogi opublikowane w ramach eliminacji.

Nie można oddawać głosów na samego siebie, członkowie jury nie mogą głosować na siebie nawzajem. Proszę nie brać pod uwagę gospodarza turnieju finałowego, który ma zapewniony udział bez konieczności brania udziału w eliminacjach.

Proszę wybrać najlepszych, kierując się następującymi kryteriami:

A. STYL, JAKOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ i STARANNOŚĆ ZAPREZENTOWANYCH KARIER:

1. XXX - 7 pkt
2. XXX - 6 pkt
3. XXX - 5 pkt
4. XXX - 4 pkt
5. XXX - 3 pkt
6. XXX - 2 pkt
7. XXX - 1 pkt


B. SUKCESY, BIORĄC POD UWAGĘ SIŁĘ PROWADZONYCH ZESPOŁÓW ORAZ EWENTUALNE OGRANICZENIA:

1. XXX - 7 pkt
2. XXX - 6 pkt
3. XXX - 5 pkt
4. XXX - 4 pkt
5. XXX - 3 pkt
6. XXX - 2 pkt
7. XXX - 1 pkt

9. Członkowie jury dysponować będą „podwójną“ mocą głosu, a zatem 14 pkt za 1. miejsce, 12 pkt za 2. miejsce, itd.

10. Dodatkowo za każdy udokumentowany sezon Uczestnik eliminacji otrzyma 1 pkt ekstra. W przypadku prowadzenia reprezentacji, będzie to 0,25 pkt ekstra za każdy sezon. Nie będzie dodatkowych punktów za prowadzenie reprezentacji jeżeli Uczestnik będzie łączył jej prowadzenie z pracą w klubie.

11. Do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów awansuje 7 (siedem) osób, które w głosowaniu zdobędą najwięcej punktów plus gospodarz - bez konieczności udziału w eliminacjach.

12. Jeżeli okaże się, że kilku Uczestników eliminacji zdobędzie identyczną liczbę punktów, o kolejności w klasyfikacji generalnej eliminacji Rozgrywki Mistrzów decydują kolejno:

a/ większa liczba rozegranych sezonów,

b/ większa liczba pozytywnych ocen ("mocne"),

c/ większa ilość osób, które umieściły uczestnika na swoich listach do głosowania,

d/ losowanie.

13. Organizatorzy rezerwują sobie prawo rezygnacji ze współpracy z partnerem medialnym (Football Manager - Polska Scena) i wycofanie prawa do głosowania wybranego przez partnera jury, jeżeli nie będą realizowane ustalenia partnerskie dotyczące promocji i reklamy turnieju.

14. Mateusz Chrzanowski ma prawo zmienić skład wybranego przez siebie jury.

DZIAŁANIA ZABRONIONE I KARY

13. Uczestnicy nie mogą dopuszczać się następujących działań:

a/ usuwać blogów dokumentujących udział zarówno w bieżącej (piątej) jak i poprzednich edycjach Rozgrywki Mistrzów,

b/ usunięcie jakiegokolwiek blogu dokumentującego udział zarówno w bieżącej (piątej) jak i poprzednich edycjach Rozgrywki Mistrzów spowoduje natychmiastowe wykluczenie z dwóch edycji turnieju: bieżącej (piąta edycja) i kolejnej (szósta edycja),

c/ wykorzystywać więcej niż jedno Konto, zarówno jeśli chodzi o udział w Rozgrywce Mistrzów, jak i głosowanie,

d/ Jeżeli Wydawcy odkryją, że Użytkownik/Uczestnik ma dwa lub więcej dublujące się Konta, taki Użytkownik/Uczestnik ukarany zostanie banem drugiego stopnia, a dublujące się Konta zostaną usunięte z zasobów Serwisu. Dodatkowo Użytkownik/Uczestnik, który popełni takie wykroczenie, zostanie automatycznie wykluczony z dwóch edycji turnieju: bieżącej (piąta edycja) i kolejnej (szósta edycja).

14. Decyzję o wykluczeniu Uczestnika z udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów mogą podjąć Organizatorzy lub jeden z Organizatorów w trybie natychmiastowym.

15. O wykluczeniu Uczestnika z udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów z powodów określonych w par. IX, pkt. 13, ppkt. „b i d“ inni Uczestnicy poinformowani zostaną natychmiast pod ostatnim wpisem blogowym zainteresowanego Uczestnika oraz w Biuletynie Rozgrywki Mistrzów, który ukazywał się będzie na Serwisie pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca.


X. TURNIEJ FINAŁOWY ROZGRYWKI MISTRZÓW

1. Turniej finałowy Rozgrywki Mistrzów odbędzie się w styczniu 2020.

2. Siedmiu zwycięzców eliminacji (plus gospodarz) rozegrają między sobą zawody w celu wyłonienia najlepszego wirtualnego menedżera w Polsce.

3. Wersja gry: Football Manager 2019, najnowsza dostępna oficjalna aktualizacja Steam.

4. Gospodarz turnieju stworzy w edytorze ligę fantasy, w której znajdzie się osiem drużyn o identycznej reputacji oraz identycznych zasobach finansowych i obiektach treningowych.

5. Uczestnicy turnieju finałowego wybiorą do swoich drużyn po 25 zawodników oraz po 25 członków sztabu i zagrają każdy z każdym systemem sześciorundowym.

6. Uczestnicy turnieju finałowego mogą wybrać dowolnych zawodników i dowolnych członków sztabu.

7. Jeżeli zawodnicy lub członkowie sztabu będą się dublować, zostaną wówczas zduplikowani.

8. Aby uniknąć nieporozumień związanych z grą dwóch lub kilku zduplikowanych zawodników, zostaną im przydzielone inne personalia, choć atrybuty pozostaną identyczne.

9. Do wyboru dostępni będą wszyscy zawodnicy i sztabowcy z całej bazy danych.

10. Sztab powinien się składać z:

a/ 1 asystenta menedżera,

b/ 14 trenerów z określeniem roli (trening ogólny, bramkarzy, trener siłowy),

c/ 4 fizjoterapeutów z określeniem głównego,

d/ 4 scoutów z określeniem głównego,

e/ 1 naukowca sportowego,

f/ 1 analityka.

Jeżeli Uczestnik nie chce mieć wszystkich członków sztabu lub chce ich mieć mniej, ma do tego prawo. Nie można natomiast wybrać mniej zawodników niż 25.

11. Wszyscy zawodnicy będą mieli na początku rozgrywki usunięte ewentualne kontuzje i kary.

12. Gospodarz doda wszystkich wybranych zawodników do drużyn uczestników turnieju finałowego. Każdy z nich otrzyma najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem turnieju finałowego zapis gry, na którym przeprowadzony zostanie turniej finałowy, aby mógł sprawdzić, czy cała procedura przebiegła bez zarzutu.

13. Podczas turnieju finałowego nie będzie można przeprowadzać żadnych transferów "do" klubu ani pozyskiwać członków sztabu szkoleniowego.

14. Klasyfikacja końcowa turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów stworzona zostanie na podstawie końcowej tabeli ligi fantasy. W przypadku równej ilości punktów o kolejności zdecydują: wyniki bezpośrednich spotkań, różnica bramek, zdobyte bramki, wygrane spotkania, wygrane mecze wyjazdowe.

15. Jeżeli któryś z uczestników turnieju finałowego zostanie jako pierwszy zwolniony w trakcie rozgrywki, automatycznie zajmuje on ostatnie miejsce. Kolejny zwolniony - przedostanie miejsce, itd. Nie ma wtedy znaczenia końcowa pozycja drużyny, którą prowadził zwolniony uczestnik turnieju finałowego.

16. Jeżeli którykolwiek ze zwycięzców eliminacji nie stawi się w miejscu wyznaczonym przez gospodarza, aby w umówionym terminie rozegrać turniej finałowy, będzie musiał zwrócić koszty zakwaterowania i transportu poniesione przez gospodarza turnieju w terminie do 14 dni od daty ustalonego rozpoczęcia turnieju na konto wskazane przez gospodarza turnieju finałowego.

17. Gospodarz turnieju finałowego odstąpi od w/w roszczeń, jeżeli o braku stawiennictwa zadecydują następujące wypadki losowe:

- pobyt w szpitalu,

- śmierć w rodzinie,

- odwołanie / przełożenie lotu.

18. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwać będzie osoba wyznaczona przez Organizatora / Organizatorów. Może ona brać udział w eliminacjach i pretendować do roli gospodarza turnieju finałowego.

19. Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju finałowego każdy finalista otrzyma w formie pisemnej najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem turnieju.


DZIAŁANIA ZABRONIONE i KARY

20. Uczestnicy turnieju finałowego nie mogą dopuszczać się następujących działań:

a/ korzystać z jakichkolwiek edytorów czasu rzeczywistego (np. FMRTE) czy też innych edytorów służących do modyfikacji jakichkolwiek części składowych bazy danych,

b/ korzystać z opcji „urlop",

c/ korzystać z opcji “natychmiastowy wynik”,

d/ dodawać jakichkolwiek innych menedżerów oprócz siebie,

e/ wpływać w nieuczciwy sposób na wyniki innych zespołów (edytory, dodawanie menedżerów, etc.),

f/ używać innego profilu niż własny

g/ zmieniać ustawień domyślnych wykonawcom Ofensywnych Stałych Fragmentów Gry (auty, rzuty rożne, rzuty wolne) w oknie ustawień taktycznych - muszą pozostać „mieszane“,


 

h/ Wszystkie taktyki załadowane przez Uczestnika RM w polach taktyk (slotach) muszą być zgodne z paragrafem X punktem 20, podpunktem „g“ Regulaminu RM.  Nie dotyczy ustawienia piłkarzy na boisku, ono może być dowolne,

i/ używać jakichkowiek dodatków implementowanych do folderu editor data,

j/ przyjmować propozycji pracy z innych klubów,

k/ podejmować pracy z reprezentacjami narodowymi,

l/ zabronione jest używanie następującego ustawienia (taktyki) nie tylko jako wyjściowej, ale w każdej fazie meczu. Zakaz obowiązuje bez względu na role przypisane poszczególnym zawodnikom.

m/ zabronione jest używanie jakichkolwiek ustawień (taktyk) nie tylko jako wyjściowych, ale w każdej fazie meczu, w których jest trzech zawodników przypisanych do pozycji środkowego napastnika. Zakaz obowiązuje bez względu na role przypisane poszczególnym zawodnikom.


21. Jakiekolwiek naruszenie reguł zawartych a par. X, pkt. 20, ppkt. "a-m" Regulaminu RM spowoduje natychmiastową dyskwalifikację i odsunięcie od prowadzenia zespołu.

 

XI. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Każdy potencjalny uczestnik turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów plus gospodarz turnieju finałowego deklarując przystąpienie do eliminacji Rozgrywki Mistrzów wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.

2. Wykorzystanie wizerunku uczestników turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów i gospodarza obejmuje:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych,  techniką  światłoczułą,  cyfrową,  techniką  zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);

c) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;

d) prawo obrotu w kraju i za granicą;

e) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których audycję utrwalono;

f) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;

g) nadawanie za pośrednictwem satelity;

h) retransmisja audycji;

i) sporządzanie wersji obcojęzycznych

j) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

k) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

l) wykorzystanie na stronach internetowych, oraz portalach społecznościowych facebook i Twitter

ł) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe.
 

XII. GOSPODARZ TURNIEJU FINAŁOWEGO ROZGRYWKI MISTRZÓW

JAKIE WARUNKI MUSI SPEŁNIĆ GOSPODARZ (PRAWA I OBOWIĄZKI)

1. Kandydat na gospodarza musi być osobą pełnoletnią.

2. Gospodarz otrzymuje przywilej uczestnictwa w turnieju finałowym Rozgrywki Mistrzów bez eliminacji.

3. Gospodarz musi zapewnić ośmiu (w tym sobie) uczestnikom turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów (plus osobie wyznaczonej przez Organizatora do nadzorowania sprawnego przebiegu turnieju):

a/ noclegi w pokojach maksimum dwuosobowych z dostępem do łazienki,

b/ komputer w celu przeprowadzenia turnieju,

c/ dostęp do szerokopasmowego internetu,

d/ transport tam i z powrotem - bilet lotniczy (jeżeli gospodarzem turnieju finałowego zostanie osoba mieszkająca za granicą, uczestnicy turnieju finałowego z Polski zobowiązani są dojechać na lotnisko w Polsce na własny koszt).

4. Jeżeli gospodarzem zostanie osoba mieszkająca w Polsce, musi zapewnić ewentualnym uczestnikom zza granicy (plus osobie wyznaczonej przez Organizatora do nadzorowania sprawnego przebiegu turnieju) transport tam i z powrotem - bilet lotniczy. Na wyznaczone lotnisko osoba/osoby te są zobowiązane dojechać na własny koszt.

5. Osoby zainteresowane rolą gospodarza turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów proszone są o składanie aplikacji w formie e-maila wysłanego do Agnieszki Czyżyckiej, współywdawcy Mój Football Manager w nieprzekraczalnym terminie 30 września 2019. Adres e-mail na który należy składać aplikacje:
Agnieszka Czyżycka
(lobuzek343@wp.pl)

Aplikacje przesłane po 30 września 2019 nie będą rozpatrywane.

6. Aplikacja musi zawierać imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz pełną prezentację swojej oferty.

7. Oferty osób, które złożą aplikacje zostaną zaprezentowane publicznie w Biuletynie Rozgrywki Mistrzów, który ukaże się na stronie Mój Football Manager 1 października 2018.

8. Osoby składające aplikacje proszone są o dołączenie następującego zapisu:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, potrzebnych w procesie wyboru gospodarza turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)"

9. Gospodarz nie może zrezygnować z żadnych przysługujących mu w turnieju finałowym nagród, wyróżnień ani z samego uczestnictwa.

PROCEDURA WYBORU GOSPODARZA

1. Wyboru gospodarza dokonają wszyscy uczestnicy eliminacji. Demokratyczne głosowanie jawne odbędzie się w dniach od 1 do 7 października 2019.

2. W Biuletynie Rozgrywki Mistrzów, który będzie ukaże się na stronie Mój Football Manager 1 października 2019, zaprezentowane zostaną wszystkie oferty osób, które złożą swoje aplikacje do roli gospodarza.

3. Osoby które mają aktywne konto na stronie od co najmniej miesiąca, licząc od 1 września 2019 zagłosują (w formie komentarza pod Biuletynem) na kandydata, którego chcieliby widzieć w roli gospodarza.

4. Każdy dysponuje tylko jednym głosem.

5. Gospodarzem turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów zostanie osoba pretendująca do tej roli, która zgromadzi największą ilość głosów. W przypadku równej ilości głosów oddanych na dwie lub więcej osoby, zarządzona zostanie druga tura głosowania.

6. Jeżeli tylko jedna osoba zgłosi swoją kandydaturę do roli gospodarza głosowanie stanie się zbędne i otrzyma ona ten przywilej automatycznie.

7. Gospodarz turnieju finałowego zobowiązany jest przedstawienia Organizatorowi dowodów świadczących o opłaceniu miejsc pobytowych oraz transportu wszystkim uczestnikom turnieju finałowego (plus osobie wyznaczonej przez Organizatora do nadzorowania sprawnego przebiegu turnieju) nie później 30 dni przed planowanym rozpoczęciem turnieju.

8. W przypadku nie przedstawienia wyżej wymienionych dowodów w wyznaczonym terminie, gospodarz traci przywilej zorganizowania turnieju finałowego.

9. Jeżeli do 30 września 2019 roku nie wpłynie żadna aplikacja w sprawie roli gospodarza turniej finałowy 4. edycji Rozgrywki Mistrzów nie odbędzie się. Procedura rozstrzygnięcia turnieju będzie wyglądała wtedy tak, jak to ustalono w par. VIII, punkt 8.
 

XIII. GRATYFIKACJE PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW TURNIEJU FINAŁOWEGO

1. Tytuł Mistrza Polski Wirtualnych Menedżerów w grze Football Manager (oraz wicemistrza i zdobywcy trzeciego miejsca).

2. Certyfikaty.

3. Honorowy, „wieczysty" wpis na stronie Mój Football Manager w Galerii Sławy przewidziany dla osób, które w turnieju finałowym zajmą miejsca 1-3.

4. Publikacja wywiadu ze zwycięzcą.

5. Możliwe są premie pieniężne dla osób, które w turnieju finałowym zajmą miejsca 1-3. Organizatorzy nie określają wysokości tych premii, gdyż są one uzależnione od ewentualnej hojności Rady Sponsorów. Poza tym nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której pieniądze przesłaniają etos Rozgrywki Mistrzów.

6. Niezapomniana przygoda w gronie największych fanów gry Football Manager w Polsce.


Autor: Mahdi
Redaktor Naczelny, Wicemistrz Polski FM 2015, Mistrz Polski FM 2017, 3. miejsce w Polsce FM 2018, Pierwszy Kreator Gwiazd, Menedżer Miesiąca

KOMENTARZE

MDea
Typer Miesiąca - 1. miejsce


Komentarzy: 52

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączyła: 2019-03-27

Poziom ostrzeżeń: 0

27-03-2019, 09:20 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Biorę udział - MDea

pies_bez_nogi


Komentarzy: 36

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2018-05-31

Poziom ostrzeżeń: 0

12-04-2019, 20:43 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Biorę udział - pies_bez_nogi

Roosevelt


Komentarzy: 6

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2016-01-04

Poziom ostrzeżeń: 0

13-04-2019, 17:42 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Biorę udział - Roosevelt

Bebon


Komentarzy: 4

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2019-04-12

Poziom ostrzeżeń: 0

15-04-2019, 18:17

Biorę udział - Bebon

MadMax


Komentarzy: 6

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2016-03-01

Poziom ostrzeżeń: 0

17-04-2019, 20:02 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Biore udzial - MadMax

ZeeZoo


Komentarzy: 11

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2019-06-25

Poziom ostrzeżeń: 0

25-06-2019, 09:27 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Biorę udział - ZeeZoo

Adis21


Komentarzy: 3

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2018-05-02

Poziom ostrzeżeń: 0

08-07-2019, 12:45 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Biorę udział - Adis21

CJ


Komentarzy: 142

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Chluba Mój Football Manager

Dołączył: 2017-03-07

Poziom ostrzeżeń: 0

01-08-2019, 22:50

Biorę udział - CJ

HoldTheDoor


Komentarzy: 25

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2018-07-07

Poziom ostrzeżeń: 0

15-08-2019, 20:46 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Biorę udział - HoldTheDoor

Peter
Strażnik Galaktyki


Komentarzy: 399

Grupa: Root Admin

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2017-08-15

Poziom ostrzeżeń: 0

09-10-2019, 18:31 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Biorę udział - Peter
Obecnie online: brak użytkowników online
Copyright © 2015-19 by Łukasz Czyżycki