x

 

ROZGRYWKA MISTRZÓW - VARIA - Football Manager


OCENA mocne: 18, słabe: 0
zobacz komentarze

7. Mistrzostwa Polski Wirtualnych Menedżerów w grze Football Manager - oficjalny regulamin turnieju.

23-02-2021, 22:05 , Unikalnych wejść: 2266 , autor: Mahdi

Wybrany klub / reprezentacja: -

Opisywany sezon: -

Poziom rozgrywkowy: -

Wersja gry: Football Manager 2021

 

INFO-link: jak założyć konto na portalu Mój Football Manager wykonując tylko dwa kliknięcia?

 

 


REGULAMIN
7. EDYCJI MISTRZOSTW POLSKI WIRTUALNYCH MENEDŻERÓW
W GRZE FOOTBALL MANAGER


I. SŁOWNIK NAZW

1. Regulamin RM - oznacza niniejszy regulamin turnieju Mistrzostwa Polski Wirtualnych Menedżerów w grze Football Manager - Rozgrywka Mistrzów.

2. Regulamin - oznacza regulamin serwisu  Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/) dostępny pod adresem (https://myfootballmanager.pl/artykul/74/regulamin-serwisu-moj-football-manager).

3. Rozgrywka Mistrzów - oznacza turniej Mistrzostwa Polski Wirtualnych Menedżerów w grze Football Manager - Rozgrywka Mistrzów, przeprowadzane w celu wyłonienia najlepszego gracza legitymującego się obywatelstwem polskim. Rozgrywka Mistrzów dzieli się na dwie fazy: eliminacje i turniej finałowy.

4. Serwis - oznacza stronę internetową serwisu  Mój Football Manager dostępną pod adresem (https://myfootballmanager.pl/).

5. Konto - oznacza konto (profil użytkownika) udostępniany Użytkownikom przez wydawcę i właściciela serwisu Mój Football Manager  (https://myfootballmanager.pl/).

6. Wydawca - wydawca i właściciel Serwisu: Łukasz Czyżycki, nick: "Mahdi".

7. Usługi - oznaczają usługi Serwisu takie jak możliwość założenia i utrzymywania Konta, możliwość prowadzenia dzienników/pamiętników internetowych (blogów), możliwość korzystania z narzędzi i funkcjonalności Serwisu, możliwości uczestniczenia w Rozgrywce Mistrzów, oraz możliwość dodawania komentarzy.

8. Organizator - Łukasz Czyżycki (nick: Mahdi), wydawca Serwisu i pomysłodawca Rozgrywki Mistrzów, właściciel wszelkich praw intelektualnych, autorskich i handlowych Rozgrywki Mistrzów.

9. Uczestnik - oznacza osobę fizyczną przystępującą do eliminacji Rozgrywki Mistrzów na podstawie Regulaminu RM i Regulaminu.


II. REGULAMIN I ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin RM wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące Regulaminy RM.

2. Warunkiem uczestnictwa w eliminacjach oraz ewentualnie w turnieju finałowym Rozgrywki Mistrzów, jest akceptacja przez każdego z Uczestników Regulaminu RM. Deklarując udział, Uczestnik akceptuje tym samym bezwarunkowo Regulamin RM i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu RM z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, uzasadniając te przyczyny w formie wpisu blogowego opublikowanego na łamach Serwisu natychmiast po ich zaistnieniu.

4. W przypadku braku akceptacji przez Uczestnika ewentualnych zmian Regulaminu RM, Uczestnik rezygnuje tym samym z uczestnictwa w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów ze skutkiem natychmiastowym.


III. ORGANIZATOR ROZGRYWKI MISTRZÓW

1. Nad sprawnym i zgodnym z Regulaminem oraz Regulaminem RM przebiegiem Rozgrywki Mistrzów czuwa Organizator.

2. Organizator ma wyłączne prawo do negocjacji i podpisywania umów z potencjalnymi sponsorami oraz patronami/partnerami medialnymi Rozgrywki Mistrzów.


IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWKI MISTRZÓW

1. W Rozgrywce Mistrzów mogą wziąć udział Uczestnicy legitymujący się obywatelstwem polskim, bez względu na miejsce (kraj) zamieszkania.

2. Celem Rozgrywki Mistrzów jest wyłonienie najlepszego wirtualnego menedżera (gracza) legitymującego się obywatelstwem polskim.
 
3. Przystąpienie do eliminacji Rozgrywki Mistrzów jest bezpłatne i dobrowolne.
 
4. Warunkiem przystąpienia do eliminacji Rozgrywki Mistrzów jest założenie Konta (rejestracja) na Serwisie oraz korzystanie z narzędzi udostępnionych przez Wydawców Serwisu i przeznaczonych do obsługi Rozgrywki Mistrzów według wskazówek Organizatorów.

5. Każdy Uczestnik deklarujący udział w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów akceptuje tym samym postanowienia niniejszego Regulaminu RM (porównaj: paragraf II).

6. W przypadku awansu do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów Uczestnika niepełnoletniego, musi on uzyskać pisemną zgodę na udział w turnieju od przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.


V. DEKLARACJA UDZIAŁU

1. Aby mieć możliwość wzięcia udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów należy zadeklarować swój udział poprzez zamieszczenie pod niniejszym Regulaminem RM postu: „Biorę udział - nick“.


VI. ETOS ROZGRYWKI MISTRZÓW
 
1. Rozgrywka Mistrzów to turniej poprzez który chcemy również promować pewien etos oraz wartości. Kluczowe słowa:

- fair play
- szacunek dla rywali
- brak zawiści
- życzliwość
- empatia
- nawiązywanie przyjaźni
- zdrowe współzawodnictwo
- nowy bodziec motywacyjny do gry.

2. Uczestnikom zabrania się następujących zachowań:

a/ używanie słów wulgarnych na łamach Serwisu lub w jakimkolwiek innym miejscu w Internecie wobec osób zarejestrowanych w bazie danych Serwisu,

b/ szkalowanie i obrażanie na łamach Serwisu lub w jakimkolwiek innym miejscu w Internecie osób zarejestrowanych w bazie danych Serwisu.

3. Jeżeli Uczestnik dopuści się zachowań wymienionych w podpunktach a-b zostanie automatycznie wykluczony z dwóch edycji turnieju: bieżącej (siódma edycja) i kolejnej (ósma edycja).

4. Decyzję o wykluczeniu Uczestnika z udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów może podjąć Organizator w trybie natychmiastowym.

5. O wykluczeniu Uczestnika z udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów z powodów określonych w par. VI, pkt. 2, ppkt. „a-b“ inni Uczestnicy poinformowani zostaną natychmiast pod ostatnim wpisem blogowym zainteresowanego Uczestnika oraz w Biuletynie Rozgrywki Mistrzów, który ukazywał się będzie na Serwisie pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca.


VII. TERMIN DEKLARACJI UDZIAŁU
 
1. Potencjalni Uczestnicy eliminacji Rozgrywki Mistrzów mogą zadeklarować swój udział w turnieju natychmiast po opublikowaniu w zasobach Serwisu Regulaminu RM. Deklarować udział można w każdej chwili.


VIII. STRUKTURA ROZGRYWKI MISTRZÓW
 
1. Rozgrywka Mistrzów dzielić się będzie na dwie fazy - eliminacje i turniej finałowy.

2. Eliminacje Rozgrywki Mistrzów trwać będą od momentu opublikowania niniejszego Regulaminu RM (czyli: od 23 lutego 2021) do 31 października 2021.
 
3. W eliminacjach może wystartować dowolna liczba Uczestników.
 
4. Liczba uczestników turnieju finałowego uzależniona będzie od liczby Uczestników eliminacji.

a/ do 49 uczestników eliminacji - 4 finalistów
b/ od 50 do 60 uczestników eliminacji  - 6 finalistów
c/ powyżej 60  uczestników eliminacji - 8 finalistów

5. Turniej finałowy Rozgrywki Mistrzów odbędzie się w styczniu 2022, jeżeli nie pojawią się przyczyny uniemożliwiające jego rozegranie, np. ograniczenia związane z pandemią.

6. Uczestnicy eliminacji, którzy awansują do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów, muszą być gotowi do zaakceptowania każdego terminu styczniowego.

7. W przypadku, gdy któryś z finalistów nie będzie w stanie zaakceptować terminu turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów, awans uzyskuje osoba/osoby, która/które zajęła/zajęły najwyższe nie premiowane awansem miejsce w eliminacjach.

8. Brak gospodarza turnieju finałowego. Turniej finałowy będzie finansowany z datków społeczności. Jeżeli zebrana kwota nie wystarczy do zorganizowania turnieju finałowego, to się on nie odbywa, a środki przechodzą do dyspozycji Rady Sponsorów i zostają wykorzystane na potrzeby bieżące (serwer, domena, etc).

9. Założyliśmy specjalne konto, na które możecie wpłacać pieniądze przeznaczone na organizację turnieju finałowego. Osobą zajmującą się całą akcją jest Jarosław Wechman (nick: „weche“) pełniący rolę zastępcy redaktora naczelnego portalu Mój Football Manager. Oto dane potrzebne do wpłaty:

Jarosław Wechman
Santander Bank Polska
09 1090 1711 0000 0001 4028 1704

Jako tytuł wpłaty proszę podawać: „RM7 i nick używany na  portalu

W comiesięcznych biuletynach publikować będziemy listę darczyńców, sponsorów 7. Mistrzostw Polski Wirtualnych Menedżerów. 


IX. STRUKTURA ELIMINACJI ROZGRYWKI MISTRZÓW
 
1. Zadeklaruj swój udział w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów (zobacz: paragraf V).

2. Rozegraj minimum jeden sezon dowolnym klubem lub/i reprezentacją oraz udokumentuj go poprzez publikację w zakładce "Rozgrywka Mistrzów - eliminacje" korzystając z narzędzi udostępnionych na Serwisie.

DOKUMENTOWANIE UDZIAŁU W ELIMINACJACH

3. Uczestnik musi udokumentować swoje dokonania wykorzystując blog Serwisu „Rozgrywka Mistrzów“ (podkreślony na żółto na poniższym screenie):

4. Po naciśnięciu przycisku „Dodaj RM“ Uczestnik zostanie przeniesiony do panelu dodawania karier w ramach Rozgrywki Mistrzów. Należy wypełnić kwestionariusz w sposób przedstawiony na zaprezentowanym poniżej screenie (Real jest tu tylko drużyną służącą jako przykład):


 

Obowiązkiem uczestnika jest wpisać tytuł w następującej formie: „Football Manager 2021, Eliminacje RM7, Kariera#1, Sezon#1 (Real Madryt - wybrany tytuł bloga)". Real jest tu tylko drużyną służącą jako przykład.

5. Pomiędzy kolejnymi publikacjami Uczestnika wymagane jest minimum 72 godziny (trzy doby) przerwy. Każdy blog opublikowany bez zachowania minimum 72 godzin (trzech dób) przerwy zostanie oznaczony jako "nieopublikowany" i nie będzie brany pod uwagę wcześniej niż przed upływem 72 godzin (trzech dób) przerwy.

6. Uczestnik może sam zdecydować w jakiej formie przedstawia swoje dokonania, niemniej należy przestrzegać następujących zasad:

a/ kariera w najnowszej odsłonie gry (Football Manager 2021),
b/ minimum 72 godziny przerwy między publikacjami,
c/ obowiązek wykorzystywania hostingu imgur do prezentacji screenów,
d/ jeden blog = opis jednego sezonu/roku; ani mniej, ani więcej.

 

KLASYFIKOWANIE UCZESTNIKÓW ELIMINACJI

7. Dla ustalenia klasyfikacji Uczestników, przeprowadzone zostane głosowanie, w którym wezmą udział użytkownicy Serwisu.

8. Uprawniony do oddania ważnego głosu jest każdy, kto opublikował w zasobach Serwisu minimum jeden materiał, tzn. blog, blog w ramach eliminacji Rozgrywki Mistrzów, ewolucja gwiazd, etc).

9. Po zakończeniu eliminacji (31 pażdziernika 2021) wszyscy uprawnieni do głosowania odpowiedzą na następujące pytania i przyznają punkty Uczestnikom:

Kogo uważasz za największego maniaka/entuzjastę gry Football Manager 2021 i kto zasługuje, twoim zdaniem, na grę w turnieju finałowym 7. Mistrzostw Polski Wirtualnych Menedżerów - Rozgrywka Mistrzów? Kto zrobił na tobie największe wrażenie? Podstawą oceny muszą być blogi opublikowane w ramach eliminacji.

Nie można oddawać głosów na samego siebie.

Proszę wybrać najlepszych, kierując się następującymi kryteriami:

A. STYL, JAKOŚĆ, PRZEJRZYSTOŚĆ i STARANNOŚĆ ZAPREZENTOWANYCH KARIER:

1. XXX - 7 pkt
2. XXX - 6 pkt
3. XXX - 5 pkt
4. XXX - 4 pkt
5. XXX - 3 pkt
6. XXX - 2 pkt
7. XXX - 1 pkt


B. SUKCESY, BIORĄC POD UWAGĘ SIŁĘ PROWADZONYCH ZESPOŁÓW ORAZ EWENTUALNE OGRANICZENIA:

1. XXX - 7 pkt
2. XXX - 6 pkt
3. XXX - 5 pkt
4. XXX - 4 pkt
5. XXX - 3 pkt
6. XXX - 2 pkt
7. XXX - 1 pkt

10 Dodatkowo za każdy udokumentowany sezon Uczestnik eliminacji otrzyma 10 pkt ekstra. W przypadku prowadzenia reprezentacji, będzie to 1 pkt ekstra za każdy sezon. Nie będzie dodatkowych punktów za prowadzenie reprezentacji jeżeli Uczestnik będzie łączył jej prowadzenie z pracą w klubie.

11. Do turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów w zależności od liczby uczestników eliminacji awansują 4, 6 lub 8 osób (patrz par. VIII, pkt. 4 Regulaminu RM).

12. Jeżeli okaże się, że kilku Uczestników eliminacji zdobędzie identyczną liczbę punktów, o kolejności w klasyfikacji generalnej eliminacji Rozgrywki Mistrzów decydują kolejno:

a/ większa liczba rozegranych sezonów,

b/ większa liczba pozytywnych ocen ("mocne"),

c/ większa ilość osób, które umieściły uczestnika na swoich listach do głosowania,

d/ losowanie.
 

DZIAŁANIA ZABRONIONE I KARY

13. Uczestnicy nie mogą dopuszczać się następujących działań:

a/ usuwać blogów dokumentujących udział zarówno w bieżącej (siódmej) jak i poprzednich edycjach Rozgrywki Mistrzów,

b/ usunięcie jakiegokolwiek blogu dokumentującego udział zarówno w bieżącej (siódmej) jak i poprzednich edycjach Rozgrywki Mistrzów spowoduje natychmiastowe wykluczenie z dwóch edycji turnieju: bieżącej (siódmej edycji) i kolejnej (ósmej edycji),

c/ wykorzystywać więcej niż jedno Konto, zarówno jeśli chodzi o udział w Rozgrywce Mistrzów, jak i głosowanie,

d/ Jeżeli Wydawca odkryje, że Użytkownik/Uczestnik ma dwa lub więcej dublujące się Konta, taki Użytkownik/Uczestnik ukarany zostanie banem drugiego stopnia, a dublujące się Konta zostaną usunięte z zasobów Serwisu. Dodatkowo Użytkownik/Uczestnik, który popełni takie wykroczenie, zostanie automatycznie wykluczony z dwóch edycji turnieju: bieżącej (siódma edycja) i kolejnej (ósma edycja).

14. Decyzję o wykluczeniu Uczestnika z udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów może podjąć Organizator w trybie natychmiastowym.

15. O wykluczeniu Uczestnika z udziału w eliminacjach Rozgrywki Mistrzów z powodów określonych w par. IX, pkt. 13, ppkt. „b i d“ inni Uczestnicy poinformowani zostaną natychmiast pod ostatnim wpisem blogowym zainteresowanego Uczestnika oraz w Biuletynie Rozgrywki Mistrzów, który ukazywał się będzie na Serwisie pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca.


X. TURNIEJ FINAŁOWY ROZGRYWKI MISTRZÓW

1. Turniej finałowy Rozgrywki Mistrzów odbędzie się w grudniu 2021 lub styczniu 2022, jeżeli nie pojawią się przyczyny uniemożliwiające jego rozegranie, np. ograniczenia związane z pandemią.

2. Zwycięzcy eliminacji rozegrają między sobą zawody w celu wyłonienia najlepszego wirtualnego menedżera w Polsce. Zagrają każdy z każdym cztery razy u siebie i cztery razy na wyjeździe.

3. Wersja gry: Football Manager 2021, najnowsza dostępna oficjalna aktualizacja Steam.

4. Organizator stworzy w edytorze ligę fantasy, w której znajdą się drużyny o identycznej reputacji oraz identycznych zasobach finansowych i obiektach treningowych.

5. Uczestnicy turnieju finałowego wybiorą do swoich drużyn po 25 zawodników oraz po 25 członków sztabu i zagrają każdy z każdym systemem ośmiorundowym.

6. Uczestnicy turnieju finałowego mogą wybrać dowolnych zawodników i dowolnych członków sztabu.

7. Jeżeli zawodnicy lub członkowie sztabu będą się dublować, zostaną wówczas zduplikowani.

8. Aby uniknąć nieporozumień związanych z grą dwóch lub kilku zduplikowanych zawodników, zostaną im przydzielone inne personalia, choć atrybuty pozostaną identyczne.

9. Do wyboru dostępni będą wszyscy zawodnicy i sztabowcy z całej bazy danych.

10. Sztab powinien się składać z:

a/ 1 asystenta menedżera,

b/ 14 trenerów z określeniem roli (trening ogólny, bramkarzy, trener siłowy),

c/ 4 fizjoterapeutów z określeniem głównego,

d/ 4 scoutów z określeniem głównego,

e/ 1 naukowca sportowego,

f/ 1 analityka.

Jeżeli Uczestnik nie chce mieć wszystkich członków sztabu lub chce ich mieć mniej, ma do tego prawo. Nie można natomiast wybrać mniej zawodników niż 25.

11. Wszyscy zawodnicy będą mieli na początku rozgrywki usunięte ewentualne kontuzje i kary.

12. Organizator doda wszystkich wybranych zawodników do drużyn uczestników turnieju finałowego. Każdy z nich otrzyma najpóźniej dwa dni przed rozpoczęciem turnieju finałowego zapis gry, na którym przeprowadzony zostanie turniej finałowy, aby mógł sprawdzić, czy cała procedura przebiegła bez zarzutu.

13. Podczas turnieju finałowego nie będzie można przeprowadzać żadnych transferów "do" klubu ani pozyskiwać członków sztabu szkoleniowego.

14. Klasyfikacja końcowa turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów stworzona zostanie na podstawie końcowej tabeli ligi fantasy. W przypadku równej ilości punktów o kolejności zdecydują: wyniki bezpośrednich spotkań, różnica bramek, zdobyte bramki, wygrane spotkania, wygrane mecze wyjazdowe.

15. Jeżeli któryś z uczestników turnieju finałowego zostanie jako pierwszy zwolniony w trakcie rozgrywki, automatycznie zajmuje on ostatnie miejsce. Kolejny zwolniony - przedostanie miejsce, itd. Nie ma wtedy znaczenia końcowa pozycja drużyny, którą prowadził zwolniony uczestnik turnieju finałowego.

16. Jeżeli którykolwiek ze zwycięzców eliminacji nie stawi się w miejscu wyznaczonym przez Organizatora, aby w umówionym terminie rozegrać turniej finałowy, będzie musiał zwrócić koszty zakwaterowania w terminie do 14 dni od daty ustalonego rozpoczęcia turnieju na konto wskazane przez Organizatora.

17. Organizator odstąpi od w/w roszczeń, jeżeli o braku stawiennictwa zadecydują następujące wypadki losowe:

- pobyt w szpitalu,

- śmierć w rodzinie,

- odwołanie / przełożenie lotu.

18. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwać będzie osoba wyznaczona przez Organizatora (lub on sam). Może ona brać udział w eliminacjach.

19. Szczegółowe zasady rozgrywania turnieju finałowego każdy finalista otrzyma w formie pisemnej najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem turnieju.


DZIAŁANIA ZABRONIONE i KARY

20. Uczestnicy turnieju finałowego nie mogą dopuszczać się następujących działań:

a/ korzystać z jakichkolwiek edytorów czasu rzeczywistego (np. FMRTE) czy też innych edytorów służących do modyfikacji jakichkolwiek części składowych bazy danych,

b/ korzystać z opcji „urlop",

c/ korzystać z opcji “natychmiastowy wynik”,

d/ dodawać jakichkolwiek innych menedżerów oprócz siebie,

e/ wpływać w nieuczciwy sposób na wyniki innych zespołów (edytory, dodawanie menedżerów, etc.),

f/ używać innego profilu niż własny

g/ zmieniać ustawień domyślnych wykonawcom Ofensywnych Stałych Fragmentów Gry (auty, rzuty rożne, rzuty wolne) w oknie ustawień taktycznych - muszą pozostać „mieszane“,


 

h/ Wszystkie taktyki załadowane przez Uczestnika RM w polach taktyk (slotach) muszą być zgodne z paragrafem X punktem 20, podpunktem „g“ Regulaminu RM.  Nie dotyczy ustawienia piłkarzy na boisku, ono może być dowolne,

i/ używać jakichkowiek dodatków implementowanych do folderu editor data,

j/ przyjmować propozycji pracy z innych klubów,

k/ podejmować pracy z reprezentacjami narodowymi,

l/ zabronione jest używanie następującego ustawienia (taktyki) nie tylko jako wyjściowej, ale w każdej fazie meczu. Zakaz obowiązuje bez względu na role przypisane poszczególnym zawodnikom.

m/ zabronione jest używanie jakichkolwiek ustawień (taktyk) nie tylko jako wyjściowych, ale w każdej fazie meczu, w których jest trzech zawodników przypisanych do pozycji środkowego napastnika. Zakaz obowiązuje bez względu na role przypisane poszczególnym zawodnikom.


21. Jakiekolwiek naruszenie reguł zawartych a par. X, pkt. 20, ppkt. "a-m" Regulaminu RM spowoduje natychmiastową dyskwalifikację i odsunięcie od prowadzenia zespołu.

 

XI. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Każdy potencjalny uczestnik turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów deklarując przystąpienie do eliminacji Rozgrywki Mistrzów wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku.

2. Wykorzystanie wizerunku uczestników turnieju finałowego Rozgrywki Mistrzów obejmuje:

a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym a w szczególności na: nośnikach wideo, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym, w sieci multimedialnej (w tym Internet);

b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką magnetyczną na kasetach wideo, dyskach audiowizualnych,  techniką  światłoczułą,  cyfrową,  techniką  zapisu komputerowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet);

c) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie;

d) prawo obrotu w kraju i za granicą;

e) wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których audycję utrwalono;

f) nadawanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;

g) nadawanie za pośrednictwem satelity;

h) retransmisja audycji;

i) sporządzanie wersji obcojęzycznych

j) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

k) wykorzystanie w utworach multimedialnych;

l) wykorzystanie na stronach internetowych, oraz portalach społecznościowych facebook i Twitter

ł) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe.
 

XII. BRAK FUNDUSZY NA PRZEPROWADZENIE TURNIEJU FINAŁOWEGO

1. Jeżeli do 15 listopada 2021 roku nie zdołamy zebrać odpowiednich funduszy lub w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatrora, turniej finałowy 7. edycji Rozgrywki Mistrzów nie odbędzie się (patrz: par. VIII, pkt. 9). Procedura rozstrzygnięcia turnieju będzie wyglądała wtedy tak, jak to ustalono w par. IX  punkty 8 i 9. Głosowanie zadecyduje o poszczególnych miejscach.
 

XIII. GRATYFIKACJE PRZEWIDZIANE DLA UCZESTNIKÓW TURNIEJU FINAŁOWEGO

1. Tytuł Mistrza Polski Wirtualnych Menedżerów w grze Football Manager (oraz wicemistrza i zdobywcy trzeciego miejsca).

2. Certyfikaty.

3. Honorowy, „wieczysty" wpis na stronie Mój Football Manager w Galerii Sławy przewidziany dla osób, które w turnieju finałowym zajmą miejsca 1-3.

4. Publikacja wywiadu ze zwycięzcą.

5. Możliwe są premie pieniężne dla osób, które w turnieju finałowym zajmą miejsca 1-3. Organizator nie określa wysokości tych premii, gdyż są one uzależnione od funduszy zebranych na organizację turnieju finałowego. Poza tym nie chcemy dopuścić do sytuacji, w której pieniądze przesłaniają etos Rozgrywki Mistrzów.

6. Niezapomniana przygoda w gronie największych fanów gry Football Manager w Polsce.

 

INFO-link: jak założyć konto na portalu Mój Football Manager wykonując tylko dwa kliknięcia?

 


FAN PAGE portalu Mój Football Manager:

 

FAN PAGE Rozgrywki Mistrzów:


Autor: Mahdi
Wicemistrz Polski FM 2015, Mistrz Polski FM 2017, FM 2019, FM 2020, FM2021 i FM2022, 3. miejsce w Polsce FM 2018, Typer Sezonu 2020/21 - 2. miejsce, Typer Sezonu 2021/22 - 3. miejsce

KOMENTARZE

Mahdi
Wicemistrz Polski FM 2015, Mistrz Polski FM 2017, FM 2019, FM 2020, FM2021 i FM2022, 3. miejsce w Polsce FM 2018, Typer Sezonu 2020/21 - 2. miejsce, Typer Sezonu 2021/22 - 3. miejsce


Komentarzy: 10720

Grupa: Root Admin

Ranga: Ojciec Założyciel

Ranga sponsorska: Sponsor Główny

Dołączył: 2015-03-20

Poziom ostrzeżeń: 0

23-02-2021, 22:38

Biorę udział - Mahdi

ElHarnas


Komentarzy: 423

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Chluba Mój Football Manager

Dołączył: 2018-05-25

Poziom ostrzeżeń: 0

24-02-2021, 07:57 , ocenił powyższy materiał: mocne - Genialne, czekałem na to

Biorę udział - ElHarnas

Sidorf


Komentarzy: 126

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2015-12-04

Poziom ostrzeżeń: 0

24-02-2021, 08:18 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Zastanawia mnie ten zakaz używania taksy z trzema napastnikami. Już któryś raz go widzę i nie mogę uwierzyć, że nadal to działa, tak samo jak kombinacje z ustawieniami SFG i pamiętne auty z jednym z obrońców Chelsea.

Mahdi
Wicemistrz Polski FM 2015, Mistrz Polski FM 2017, FM 2019, FM 2020, FM2021 i FM2022, 3. miejsce w Polsce FM 2018, Typer Sezonu 2020/21 - 2. miejsce, Typer Sezonu 2021/22 - 3. miejsce


Komentarzy: 10720

Grupa: Root Admin

Ranga: Ojciec Założyciel

Ranga sponsorska: Sponsor Główny

Dołączył: 2015-03-20

Poziom ostrzeżeń: 0

24-02-2021, 09:03

@Sidorf - pamiętajmy, że to jest zakazane w TURNIEJU FINŁOWYM. Prowadząc klub czy reprę w eliminacjach RM możesz sobie stosowac co tam chcesz. Czy to działa? Szczerze to nie wiem, ale działało kiedyś, więc to tak w ramach "dmuchania na zimne".

Adamenitum33
Wicemistrz Polski FM2021, 3. miejsce w Polsce FM 2022, Główny Sponsor Rozgrywki Mistrzów


Komentarzy: 753

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Chluba Mój Football Manager

Dołączył: 2017-11-23

Poziom ostrzeżeń: 0

24-02-2021, 09:51 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Biorę udział - Adamenitum33

Matik


Komentarzy: 51

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2020-08-30

Poziom ostrzeżeń: 0

24-02-2021, 10:16 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Biorę udział - Matik

kaminior323
Główny Sponsor Rozgrywki Mistrzów, 3. miejsce w Polsce FM 2020


Komentarzy: 2327

Grupa: Moderator

Ranga: Prawoskrzydłowy z Poznania

Ranga sponsorska: Sponsor Premium

Dołączył: 2015-12-02

Poziom ostrzeżeń: 0

24-02-2021, 13:04 , ocenił powyższy materiał: mocne - Genialne, czekałem na to

Biorę udział - kaminior323

weche
Redaktor Naczelny. Główny Sponsor Rozgrywki Mistrzów, Mistrz Ceremonii. Szef Typera. 3. miejsce w Polsce FM 2019, Wicemistrz Polski FM 2022, Mistrz Polski FM 2023, Typer Sezonu 2019/20 - 3. miejsce


Komentarzy: 1862

Grupa: Moderator

Ranga: Korespondent Wojenny

Ranga sponsorska: Sponsor Główny

Dołączył: 2017-10-19

Poziom ostrzeżeń: 0

24-02-2021, 15:07 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Biorę udział- weche

Roosevelt


Komentarzy: 10

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Uzdolniony Praktyk

Dołączył: 2016-01-04

Poziom ostrzeżeń: 0

24-02-2021, 17:04 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Biorę udział - Roosevelt

Massey20
Nagroda Fair Play w eliminacjach 2. i 3. Edycji RM, Mistrz Polski FM 2018


Komentarzy: 370

Grupa: Wirtualny Menedżer

Ranga: Chluba Mój Football Manager

Dołączył: 2015-12-02

Poziom ostrzeżeń: 0

26-02-2021, 09:52 , ocenił powyższy materiał: mocne - Podoba mi się

Podoba mi się. Biorę udział - Massey20
Obecnie online: brak użytkowników online
Copyright © 2015-24 by Łukasz Czyżycki